Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.06-0155-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Технологична модернизация на производствения процес в „Дива Инженеринг” ЕООД чрез обновяване на технологичното оборудване
Бенефициент: "Дива Инженеринг" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 07.01.2011
Начална дата: 18.02.2011
Дата на приключване: 18.02.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Шумен
                    Шумен
Описание
Описание на проекта: Общите цели са развиване потенциала за конкурентно и ефективно производство и бизнес, увеличаване на икономическия ефект и подпомагане на необходимите структурни промени с оглед постигането на устойчив напредък и подобряване на бизнес средата. Общите цели на проекта - повишаване конкурентоспособността на дружеството на ниво национален и външен пазар, чрез модернизация на технологичната база, подобряване и оптимизиране на производствения процес, производство на изделия и предлагане на услуги с висока добавена стойност и качество, задоволяващо изискванията на клиентите и съобразено с европейските директиви за безопасна екплоатация, ще допринесе за постигането на устойчив напредък и подобряване на бизнес средата на регионално и национално ниво.
Дейности: Дейност 1: Закупуване на технологично оборудване
Дейност 2: Визуализация на проектните дейности
Подготовка и изпълнение на Дейност 3” Одитиране”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 129 905 BGN
Общ бюджет: 179 018 BGN
БФП: 116 362 BGN
Общо изплатени средства: 116 362 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 116 362 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 116 362 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
116 362 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 98 907 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 98 907 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
98 907 BGN
В т.ч. Национално финансиране 17 454 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 454 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
17 454 BGN
Финансиране от бенефициента 69 949 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места: вкл. за мъже и за жени
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта
Индикатор 7 Проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Въведени нови технологии.
Индикатор 9 Изработка на заложените за визуализация в комплект материали
Индикатор 10 Публикация
Индикатор 11 извършен одит на проектните дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз