Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0128-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подобряване на качеството и ефективността на СТРИМОНА СТРОЙ
Бенефициент: '' СТРИМОНА СТРОЙ'' ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Петрич
Описание
Описание на проекта: Подобряване на качеството и ефективността на СТРИМОНА СТРОЙ
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Сформиране на екип за управление на проекта и дейности по управление на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Процедури по поддоговаряне
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Сключване на договор/и
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Предаване на маркетинговата стратегия, доставка на оборудването, инсталиране, 72 часови проби, обучение на персонала и въвеждане в експлоатация на новото оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 6 Изготвяне на доклад от одитор
Подготовка и изпълнение на Дейност 7 Закриване на проекта
Консултантски услуги за написването на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 463 020 BGN
Общ бюджет: 764 656 BGN
БФП: 458 794 BGN
Общо изплатени средства: 458 792 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 458 794 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 92 600 BGN
2013 366 192 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
458 792 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 389 975 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 78 710 BGN
2013 311 263 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
389 973 BGN
В т.ч. Национално финансиране 68 819 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 13 890 BGN
2013 54 929 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
68 819 BGN
Финансиране от бенефициента 308 680 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Сключени договори
Индикатор 9 Извършена доставка
Индикатор 10 Обучен персонал
Индикатор 11 Изготвена маркетингова стратегия
Индикатор 12 Новоподписани договори с клиенти
Индикатор 13 Рекламации
Индикатор 14 Дял на сключени нови договори за изработка, за сектори извън строителния
Индикатор 15 Количество на използваните технологични масла, смазочни и смазочно-охлаждащи течности
Индикатор 16 Изготвени визуализационни материали
Индикатор 17 Одитирани разходи по проекта
Индикатор 18 Изготвен финален отчет
Индикатор 19 Намалена себестойност
Индикатор 20 Намаление на енергоемкостта
Индикатор 21 Увеличение на износ
Индикатор 22 Брак
Индикатор 23 Увеличение на приходите от продажби


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз