Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0543-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Въвеждане на високотехнологично оборудване в производствения процес
Бенефициент: "АРЕА" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 27.07.2012
Дата на приключване: 27.07.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
                    Хасково
Описание
Описание на проекта: Въвеждане на високотехнологично оборудване в производствения процес
Дейности: Дейност 1: Провеждане на тръжна процедура съгласно ПМС 55/12.03.2007. Закупуване и въвеждане в експлоатация на машини и производствено оборудване.
Дейност 2: Дейности за информация и публичност.
Дейност 3: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 257 519 BGN
Общ бюджет: 348 100 BGN
БФП: 243 670 BGN
Общо изплатени средства: 243 661 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 243 670 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 243 661 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
243 661 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 207 120 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 207 112 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
207 112 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 551 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 36 549 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
36 549 BGN
Финансиране от бенефициента 110 365 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Изпълнен проект в съответствие с хоризонтални политики на ЕС
Индикатор 7 Сключени договори с външни изпълнители
Индикатор 8 Внедрени нови производствени машини в дружеството
Индикатор 9 Изпълнени мерки за публичност, в съответствие с договора за безвъзмездна финансова помощ
Индикатор 10 Изпълнен проект в съответствие с договора за безвъзмездна финансова помощ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз