Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.1.04-0017-C0001
Номер на проект: 2ИПП-02-19/28.12.2011 г.
Наименование: LED осветлението - осветление на бъдещето
Бенефициент: "Самел-90" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 21.11.2011
Начална дата: 28.12.2011
Дата на приключване: 28.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Самоков
Описание
Описание на проекта: Общата цел е подпомагане развитието на предимствата на „Самел-90” АД, основани върху знание и иновации. Това трябва да допринесе за увеличаване икономическия ефект от дейността на дружеството и за постигането на устойчив напредък и дългосрочна конкурентноспособност.
Дейности: Дейност 1. Създаване на екипи
Дейност 2. Визуализация старт
Дейност 3 Финансово осигуряване
Дейност 4. Избор на изпълнители.
Дейност 5 . Сключване договори
Дейност 6. Доставки – ДМА, НМАза инструм. и механ. производства,в т.ч. и вибрационна шлайфмашина със сушилня
Дейност 7. СМР в част „Подготвителна” от зоната за монтаж на електр.елементи
Дейност 8. Осигуряване с ДМА и НМА на дейностите по монтажа и асамблирането на осветителите
Дейност 9. Междинен технически и финансов отчет. Одит. Искане за междинно плащане
Дейност 10. СМР за монтаж на линия за анодиране на метали
Дейност 11. Доставка и монтаж на линия за анодиране на метали
Дейност 12. СМР за монтаж на газова пещ за леене на метали.
Дейност 13. Доставка и монтаж газова пещ
Дейност 14. Разработване на тунелен осветител с вградено в корпуса захранващо устройство.
Дейност 15. Действия по защита на интелектуална собственост
Дейност 16. Изработване на инструменталната екипировка.
Дейност 17. Пробна серия
Дейност 18. Контролна серия
Дейност 19 Маркетингова и бизнес стратегия. Дистрибуционни канали.
Дейност 20 Пускане на пазара
Дейност 21. Технически и финансов отчет. Одитиране на отчета
Дейност 22. Искане за окончателно плащане
Дейност 23. Визуализация края на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 991 551 BGN
Общ бюджет: 1 876 031 BGN
БФП: 938 016 BGN
Общо изплатени средства: 937 812 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 938 016 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 160 000 BGN
2013 777 812 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
937 812 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 797 313 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 136 000 BGN
2013 661 140 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
797 140 BGN
В т.ч. Национално финансиране 140 702 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 24 000 BGN
2013 116 672 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
140 672 BGN
Финансиране от бенефициента 991 551 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой НИРД проекти, подкрепени за въвеждане на пазара
Индикатор 2 Създадени нови работни места в подкрепените предприятия
Индикатор 3 НИРД проекти, реализирани от подкрепените предприятия
Индикатор 4 Реализация на проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 5 Създадени инвестиции в подкрепените предприятия
Индикатор 6 Брой реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 7 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията
Индикатор 8 Въведено в експлоатация високотехнологично оборудване
Индикатор 9 Обучени работници и служители
Индикатор 10 Увеличаване /годишно/ производството на LED осветители
Индикатор 11 Увеличаване на приходите от продажби на LED осветители
Индикатор 12 Увеличаване на приходите от износ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз