Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0257-C0001
Номер на проект: 26-Б-333/ 19.06.2013
Наименование: Технологична модернизация в “БКК-95” ООД
Бенефициент: "БКК-95" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 05.07.2012
Дата на приключване: 05.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Монтана
                    Монтана
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация в “БКК-95” ООД
Дейности: Дейност 1 (Подготовка на техническа и тръжна документация)
Дейност 2 (Провеждане на тръжни процедури и сключване на договори с изпълнители)
Дейност 3 (Закупуване и въвеждане в експлоатация на машините и оборудването)
Дейност 4 (Предоставяне на консултантски услуги за разработване на маркетингови анализи и стратегии)
Дейност 5 (Вуализация- изработка и монтаж на обозначителни табели и поставяне на стикери на закупеното оборудване)
Дейност 6 (Извършване на одит на проекта)
Разходи за консултантски услуги за изготвяне на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 002 000 BGN
Общ бюджет: 1 525 630 BGN
БФП: 915 378 BGN
Общо изплатени средства: 915 378 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 915 378 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 915 378 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
915 378 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 778 071 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 778 071 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
778 071 BGN
В т.ч. Национално финансиране 137 307 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 137 307 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
137 307 BGN
Финансиране от бенефициента 668 000 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Въведени нови технологии / продукти
Индикатор 8 Подготвена техническа и тръжна документация
Индикатор 9 Проведена тръжна процедура за избор на изпълнители и сключване на договори
Индикатор 10 Закупени и въведени в експлоатация машини и оборудване
Индикатор 11 Разработени маркетингови анализи и стратегии
Индикатор 12 Изработка и монтаж на обозначителни табели по проекта
Индикатор 13 Изработка и поставяне на стикери на машините и оборудването
Индикатор 14 Извършен одит на проекта


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз