Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 130988017 ОДИТ КОНСУЛТ МД ЕООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София кв. „Гео Милев“, ул. „Чар“ №2, ет.2, ап.8
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Изработка и разпространение на рекламно-информационни материали за промоция на България като туристическа дестинация BG161PO001-3.3.01-0005-C0001
“Рехабилитация и доизграждане на канализационната и водопреносната мрежа и пречистване на водите на гр. Ябланица” Първи етап – изграждане на пречиствателна станция" BG161PO005-1.0.02-0029-C0001
Информирани и здрави BG051PO001-5.3.01-0001-C0001
РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ (СУИС) СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СТАНДАРТ ISO 27001:2005 BG161PO003-2.1.03-0221-C0001
"Система за управление (ИСУ) по ISO 9001:2000" BG161PO003-2.1.03-0256-C0001
Подобряване на физическата и жизнена градска среда в община Ловеч BG161PO001-1.4.02-0048-C0001
Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора с увреждания, обновяване и модернизация на библиотечния център на УАСГ, гр. София. BG161PO001-1.1.07-0006-C0001
Енергийна ефективност, подобряване достъпа на хора в неравностойно положение в УХТ - Пловдив и модернизация на информационното обслужване. BG161PO001-1.1.07-0008-C0001
Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Раковски, способстваща устойчиво развитие BG161PO001-1.1.09-0025-C0001
Обновяване на образователната инфраструктура в община Айтос BG161PO001-1.1.09-0017-C0001
"Пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Айтос" BG161PO005-1.0.07-0001-C0001
Предотвратяване на риска от наводнения и борба с ерозията чрез реконструкция на коритото на река Осъм в град Ловеч BG161PO001-1.4.06-0048-C0001
Прочистване, укрепване на корита и разширяване на съществуващи диги на "Река без име с три притока". преминаваща през с. Малка поляна и река "Славеева река", гр. Айтос, община Айтос BG161PO001-1.4.06-0005-C0001
Ловеч - корени от миналото - мостове към бъдещето BG161PO001-1.1.10-0014-C0001
„Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав – БУЛРИС” BG161PO004-4.0.01-0003-C0001
Изграждане на ЦНСТ - гр. Чирпан BG161PO001-1.1.11-0012-C0001
"Пътуване през времето, във времето и с времето - интегриран проект за развитие на природни, културни и исторически атракции и туристическа инфраструктура в Сливен" BG161PO001-3.1.03-0049-C0001
"Подмяна и изграждане на водопровод и канализация на територята на район "Овча купел" за м. "Овча купел-стара част" и кв. "Горна Баня" BG161PO005-1.0.07-0027-C0001
„Изграждане на защитено жилище в гр. Айтос” BG161PO001-1.1.11-0033-C0001
Искра- иновативен социален комплекс от резидентни алтернативи BG161PO001-1.1.11-0044-C0001
Защитено жилище Раковски BG161PO001-1.1.11-0049-C0001
Осигуряване ефективна социална инфра структура, предлагаща услуги за деца в риск в община Ловеч BG161PO001-1.1.11-0053-C0001
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската и образователната инфраструктура на община Ловеч BG161PO001-1.1.09-0038-C0001
"Интегриран воден проект на гр.Раковски за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация" BG161PO005-1.0.06-0017-C0001
Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на град Сопот BG161PO005-1.0.06-0065-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните заведения в община Камено BG161PO001-1.1.09-0020-C0001
Усъвършенстване на прилагането на политики за управление и координация в областта на метрологичния контрол в Български институт по метрология (БИМ) BG051PO002-1.3.06-0012-C0001
„Информационен мост България – Кипър” BG051PO001-7.0.07-0154-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз