Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.07-0001-C0001
Номер на проект: DIR-51011119-1-13
Наименование: "Пречиствателна станция за отпадъчни води - гр. Айтос"
Бенефициент: Община Айтос
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 16.02.2011
Начална дата: 08.03.2011
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Изграждане на ГПСОВ за индикативно 33 500 е.ж.; изграждане на прилежащата инфраструктура, необходима за функциониране на ГПСОВ; свързване на съществуващите основни колектори и събирането им в общ довеждащ колектор до ГПСОВ (общо 3000м колектори); канална помпена станция за главния колектор, обслужващ източната част на гр. Айтос.
Дейности: Дейност 15: Надзор на строителството Надзор на строителството
Дейност 13: Строително монтажни работи за ПСОВ и главните колектори Строително монтажни работи за ПСОВ и главните колектори
Дейност 2: Подробни геоложки, хидроложки и геодезични доклади за избраните площадка за ПСОВ и трасетата на колекторите Експертни анализи и друга техническа документация: хидроложки и геоложки проучвания; геодезични планове на площадките и трасетата
Дейност 8: Разработване на документация за възлагане на обществени поръчки Избор на консултант техническа помощ; избор на строител ПСОВ FIDIC жълта книга; избор на строител колектори FIDIC жълта книга и избор на надзор FIDIC жълта книга
Дейност 14: Строително монтажни работи за изграждане на съпътстваща инфраструктура на обектите Строително монтажни работи за изграждане на съпътстваща инфраструктура на обектите
Дейност 12: Разработване на работни проекти за ПСОВ и главни колектори Разработване на работни проекти за ПСОВ и главни колектори
Дейност 9: Мерки за публичност за двете фази на проекта През етап 1 - Публично събитие, включващо обява в местни медии; кетъринг за срещата; презентация от външен експерт
Дейност 5: Разработване на идейни проекти за ПСОВ и главни колектори Идеен проект за ПСОВ и идейни проекти за линейна инфраструктура
Дейност 11: Управление на проекта през двете му фази Разходи за допълнителни възнаграждения на служителите на бенефициента - членове на ЗИП; осигуровки за сметка на работодател; разходи за възнаграждения на членовете на ЗИП - външни експерти от персонала на ТП; разходи за външен експерт по чл.19 (оценител АОП); Разходи за командировъчни; разходи за канцеларски материали и оборудване за административни цели
Дейност 3: Дейности във връзка с процедурите за ОВОС Оценки, разрешителни и решения по ЗООС, ЗВ и ЗБР
Дейност 6: Изработване на анализ на разходите и ползите Изготвяне на анализ разходи-ползи.
Дейност 10: Одит на двете фази на проекта, съгласно изискванията на ОПОС Одит на проекта за първия етап
Дейност 4: Дейности по отреждане на необходимите парцели и права за преминаване Изработване на ПУП за площадката на ПСОВ; изработване на парцеларен план за линейните обекти; такси за преотреждане и регистрация в съответните агенции
Дейност 7: Разработване на план за управление на утайките Разработване на план за управление на утайките
Дейност 1: Разработване на предпроектни проучвания Разработване на прединвестиционно проучване
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 30 357 340 BGN
Общ бюджет: 582 731 BGN
БФП: 582 731 BGN
Общо изплатени средства: 582 731 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 582 731 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 151 240 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 431 491 BGN
582 731 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 466 185 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 120 992 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 345 193 BGN
466 185 BGN
В т.ч. Национално финансиране 116 546 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 30 248 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 86 298 BGN
116 546 BGN
Финансиране от бенефициента 108 973 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Съгласно процедурата за директно предоставяне, Индикаторите са неприложима част към Формуляра за кандидатстване.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз