Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.3.01-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Информирани и здрави
Бенефициент: Министерство на здравеопазването
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.05.2009
Начална дата: 21.05.2009
Дата на приключване: 21.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Подобряване трудоспособността, повишаване продължителността на активния трудов живот на населението и поддържане на здрава работна сила чрез повишаване нивото на знания, умения и мотивация за здравословен начин на живот
Дейности: Цялостно управление и администриране на проекта МЗ ще изпълнява проекта с надлежна грижа, ефективност, прозрачност и старание, в съответствие с най-добрата практика в областта на здравните информационни кампании. Бенефициентът ще мобилизира всички финансови, човешки и материални ресурси, необходими за пълното и точно изпълнение на проекта. За нуждите на проекта ще бъде сформиран екип, като всички експерти, включени в него, ще притежават необходимия опит за организация, управление и изпълнение на проекти, ще се отличават с инициативност и умение за работа в екип. Всеки член на екипа ще бъде предварително запознат със своите отговорности и задължения по проекта. Екипът за организация и управление на проекта ще се състои от ръководител на проекта, координатор на проекта, правен експерт, експерт по обществено здраве, експерт връзки с обществеността, финансист и асистент. Дейности, свързани с управлението и администрирането на проекта, ще се възлагат и на външни експерти при спазване на разпоредбите на действащото национално законодателство в областта на обществените поръчки, съобразно конкретните нужди на отделните етапи от изпълнението на проекта. Това са дейности на външни експерти, които ще реализират пряко наблюдение и контрол на дейностите по райони за всяка една от информационните кампании и ще са в непрекъсната връзка с националния екип по проекта. В самото начало на проекта ще се проведе встъпителната среща на членовете на екипа по проекта с цел да се обсъдят и изяснят редица важни въпроси, от които зависи успешното изпълнение на конкретните дейности по проекта. Ще бъдат изготвени и подписани договори с членовете на екипа, в които ще бъдат определени конкретните им отговорности. В съответствие с т. 2 от общите и административни разпоредби при изпълнение на договор за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, през последния месец от изпълнение но проекта МЗ ще пристъпи към изготвяне на заключителен финансов и технически доклад за изпълнение на проекта, който следва да се предостави до 2 месеца след изтичане на срока за изпълнение на дейностите.
Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за извършване на одит за целите на проекта Подготовка на тръжна документация, провеждане на процедура за избор на изпълнител, сключване на договор с избрания участник. Обществената поръчка ще бъде проведена при спазване на разпоредбите на действащото национално законодателство в областта на обществените поръчки и Вътрешните правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от МЗ.
Извършване на одит за целите на проекта Извършване на проверка при всяко искане за плащане дали декларираните от Конкретния бенефициент разходи са действително направени, точни и допустими в съответствие с Договора за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Дейността се извършва в резултат на успешна реализация на Дейност 2.
Създаване на тематична работна група и провеждане на срещи на групата Тематичната работна група ще бъде сформирана преди извършване на анализа на потребностите и проблемите на целевите групи и проучването за познанията, нагласите и уменията за здравословен начин на живот сред целевите групи. Работната група ще включва представители от МЗ и неговите структури (Национален център за опазване на общественото здраве, Национален център по наркомании, Районни центрове за опазване и контрол на общественото здраве), експерти от медицинските университети, както и от различни НПО за лица в неравностойно положение, лица с увреждания, лица от уязвими групи, и лица от различни етнически общности. Дейността на работната група ще бъде свързана с оказване на експертна помощ при изготвяне на работните документи, необходими за извършване на анализа и проучването и при реализацията на анализа и проучването.
Извършване на анализ на потребностите и проблемите на целевите групи Набиране, включително на място по райони, обобщаване и анализиране на информация по отношение на идентифицирани потребности и проблеми на целевите групи. Резултатите от проведения анализ ще служат като база за провеждане на репрезентативно проучване за познанията, нагласите и уменията за здравословен начин на живот сред целевите групи.
Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за провеждане проучване за познанията, нагласите и уменията за здравословен начин на живот сред целевите групи Подготовка на тръжна документация, провеждане на процедура за избор на изпълнител, сключване на договор с избрания участник. Обществената поръчка ще бъде проведена при спазване на разпоредбите на действащото национално законодателство в областта на обществените поръчки и Вътрешните правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от МЗ.
Извършване на проучване за познанията, нагласите за промяна в поведението и уменията за здравословен начин на живот сред целевите групи Провеждане на репрезентативно проучване за познанията, нагласите за промяна в поведението и уменията за здравословен начин на живот сред целевите групи преди подготовката на планираните информационни кампании за намаляване консумацията на готварска сол, намаляване употребата на психотропни вещества сред младите хора, срещу тютюнопушенето, както и за ограничаване на производствения, битовия и транспортния травматизъм. Провеждане на анкетно проучване сред 1 200 лица (репрезентативна извадка от целевите групи в национален мащаб) Статистическа обработка, анализ и оценка на резултатите от проведеното проучване и изготвяне и представяне на окончателен доклад. Дейността се извършва в резултат на успешна реализация на Дейност 6.
Създаване и поддръжка на рубрика в интернет страницата на МЗ и линкове към страниците на свързаните национални програми Създаване на рубрика в интернет страницата на МЗ. Създаване на линкове към страниците на свързаните национални програми: Национален план за действие “Храни и хранене”, Национална програма за борба с наркоманиите, Национална програма за ограничаване на тютюнопушенето, както и препратки към интернет страниците на МТСП, НЦООЗ, НЦН, НПО за хора с увреждания и уязвими групи. Рубриката ще съдържа: - Информационни материали, разработени за целите на проекта – за широката общественост; - Методологична информация - за медицински специалисти и за специалисти извън системата на здравеопазването.
Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществени поръчки за провеждане на 2 национални конференции в началото и края на проекта и 12 обществени обсъждания (кръгли маси) по време на проекта Подготовка на тръжна документация, провеждане на процедура за избор на изпълнител/и, сключване на договор/и с избрания участник. Обществената поръчка ще бъде проведена при спазване на разпоредбите на действащото национално законодателство в областта на обществените поръчки и Вътрешните правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от МЗ.
Изработване на ръководства за добра практика Изготвяне на ръководства от утвърдени специалисти*: - Методически наръчник за успешни подходи и добри практики за ползване от работещите в областта на превенцията на употребата на психотропни вещества; - Ръководство за добра практика за медицинските специалисти относно оценка и контрол на риска при пушачи - Ръководство за добра практика за медицинските специалисти относно оценка и контрол на риска при производствен травматизъм; - Методически наръчник за успешни подходи и добри практики за производители на храни с ниско съдържание на сол. * изборът на специалисти ще се проведе съгласно, но не единствено при следните изисквания: да са физически лица, да имат високи познания и квалификация в областта на общественото здравеопазване; утвърден опит в работа по здравна промоция и профилактика в един или повече от тематичните сектори
Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител/и на обществена поръчка за провеждане на здравни информационни кампании Подготовка на тръжна документация, провеждане на процедура за избор на изпълнител/и, сключване на договор/и с избрания участник/ участници. Обществената поръчка за избор на изпълнител/и за провеждане на здравните информационни кампании ще бъде разделена на лотове за отделните кампании:  намаляване консумацията на готварска сол;  намаляване употребата на психотропни вещества сред младите хора;  срещу тютюнопушенето;  ограничаване на производствения травматизъм  ограничаване на битовия травматизъм;  ограничаване на транспортния травматизъм;  лот за оформяне и отпечатване на ръководствата за добра практика и доклада от проучването за познанията, нагласите и уменията за здравословен начин на живот сред целевите групи. Изпълнителят/ите ще сключат договор/и за дизайн на информационните материали за отделните здравни кампании и производството им, както и за самата реализация на кампаниите и разпространението на информационните материали. Обществената поръчка ще бъде проведена при спазване на разпоредбите на действащото национално законодателство в областта на обществените поръчки и Вътрешните правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от МЗ.
Провеждане на национална конференция Провеждане на двудневна национална конференция за популяризиране на дейностите по отделните здравни информационни кампании. В конференцията ще вземат участие около 200 души от цялата страна. Модератори на конференцията ще бъдат водещи специалисти в отделните области, които ще бъдат обхванати от кампаниите. Дейността се извършва в резултат на реализация на Дейност 9.
Провеждане на обществени обсъждания (кръгли маси) Провеждане на 12 кръгли маси. Участници във всяка една от провежданите кръгли маси ще бъдат около 50 души (специалисти, представители на НПО в областта на хора с увреждания и уязвими групи, работодатели, синдикати). Дейността се извършва в резултат на успешна реализация на Дейност 9.
Изпълнение на договор/ и за провеждане на здравни информационни кампании Национална здравна кампания, насочена към намаляване консумацията на готварска сол: Изработване на аудио и аудиовизуални материали (филми, аудио и видео клипове, банери): Филми за ограничаване на употребата на готварска сол: 3 филма: - готварска сол у дома; - готварска сол в заведения; - как се четат етикети на хранителни продукти. Продължителност на един филм: 27 минути. Кратка версия на всеки филм: 10 минути. Видео-клип: от всеки филм по 3 видео клипове. Продължителност на един видео клип: 30 секунди и 1 минута. Аудио-клип: от всеки филм по 3 аудио клипове. Продължителност на един аудио клип: 30 секунди и 1 минута. Банери: от всеки филм по 3 банера. Изработване и отпечатване на печатни материали: плакати, брошури, листовки, флаери, папки листове, големи транспаранти, както и тениски, шапки, чадъри и др. промоционни материали. При изработването на гореописаните материали да се ползва снимков материал от предварително изработените филми. За да бъдат достъпни за целевите групи по проекта, е необходимо информационните материали да отговарят на следните задължителни условия: - жестомимичен превод; - брайлово писмо - обособени отделни раздели, ориентирани към хора с увреждания, съобразени с тематиката на филмите; - обособени отделни раздели, ориентирани към хора от отдалечени райони и уязвими групи население; - видео, аудио клиповете и банерите произтичат от филмите. Национална здравна кампания, насочена към намаляване употребата на психотропни вещества сред младите хора: Изработване на аудио и аудиовизуални материали (филми, аудио и видео клипове, банери): Филми за ограничаване на намаляване употреба на психотропни вещества сред младите хора - 5 филма за вредата от употребата на психотропни вещества: - марихуана; - хероин; - кокаин; - амфетамини; - екстази. Продължителност на един филм: 27 минути. Кратка версия на всеки филм: 10 минути. Видео-клип: от всеки филм по 3 видео клипове. Продължителност на един видео клип: 30 секунди и 1 минута. Аудио-клип: от всеки филм по 3 аудио клипове. Продължителност на един аудио клип: 30 секунди и 1 минута. Банери: от всеки филм по 3 банера. Изработване и отпечатване на печатни материали: плакати, брошури, листовки, флаери, папки листове, големи транспаранти, както и тениски, шапки, чадъри и др. промоционни материали. При изработването на гореописаните материали да се ползва снимков материал от предварително изработените филми. За да бъдат достъпни за целевите групи по проекта, е необходимо информационните материали да отговарят на следните задължителни условия: - жестомимичен превод; - брайлово писмо - обособени отделни раздели, ориентирани към хора с увреждания, съобразени с тематиката на филмите; - обособени отделни раздели, ориентирани към хора от отдалечени райони и уязвими групи население; - видео, аудио клиповете и банерите произтичат от филмите. Национална кампания срещу тютюнопушенето: Изработване на аудио и аудиовизуални материали (филми, аудио и видео клипове, банери): Филми за ограничаване на тютюнопушенето - 5 филма: - вреда на работно място; - риск от пожари на работно място; - самостоятелно преодоляване на тютюнева зависимост; - пасивно тютюнопушене в дома; - роля на служби по трудова медицина за преодоляване на тютюнева зависимост. Продължителност на един филм: 27 минути. Кратка версия на всеки филм: 10 минути. Видео-клип: от всеки филм по 3 видео клипове. Продължителност на един видео клип: 30 секунди и 1 минута. Аудио-клип: от всеки филм по 3 аудио клипове. Продължителност на един аудио клип: 30 секунди и 1 минута. Банери: от всеки филм по 3 банера. Изработване и отпечатване на печатни материали: плакати, брошури, листовки, флаери, папки листове, големи транспаранти, както и тениски, шапки, чадъри и др. промоционни материали. При изработването на гореописаните материали да се ползва снимков материал от предварително изработените филми. За да бъдат достъпни за целевите групи по проекта, е необходимо информационните материали да отговарят на следните задължителни условия: - жестомимичен превод; - брайлово писмо - обособени отделни раздели, ориентирани към хора с увреждания, съобразени с тематиката на филмите; - обособени отделни раздели, ориентирани към хора от отдалечени райони и уязвими групи население; - видео, аудио клиповете и банерите произтичат от филмите. Национална кампания за ограничаване на производствения травматизъм: Изработване на аудио и аудиовизуални материали (филми, аудио и видео клипове, банери): Филми за намаляване на производствения травматизъм - 3 филма: - Преработваща промишленост; - Строителство; - Дърводобив. Продължителност на един филм: 27 минути. Кратка версия на всеки филм: 10 минути. Видео-клип: от всеки филм по 3 видео клипове. Продължителност на един видео клип: 30 секунди и 1 минута. Аудио-клип: от всеки филм по 3 аудио клипове. Продължителност на един аудио клип: 30 секунди и 1 минута. Банери: от всеки филм по 3 банера. Изработване и отпечатване на печатни материали: плакати, брошури, листовки, флаери, папки листове, големи транспаранти, както и тениски, шапки, чадъри и др. промоционни материали. При изработването на гореописаните материали да се ползва снимков материал от предварително изработените филми. За да бъдат достъпни за целевите групи по проекта, е необходимо информационните материали да отговарят на следните задължителни условия: - жестомимичен превод; - брайлово писмо - обособени отделни раздели, ориентирани към хора с увреждания, съобразени с тематиката на филмите; - обособени отделни раздели, ориентирани към хора от отдалечени райони и уязвими групи население; - видео, аудио клиповете и банерите произтичат от филмите. Национална кампания за ограничаване на битовия травматизъм: Изработване на аудио и аудиовизуални материали (филми, аудио и видео клипове, банери): Филми за намаляване на битовия травматизъм - 3 филма: - Непреднамерени травми - небрежно или неправилно използване на уреди в бита, опасни или токсични вещества в бита, рисковете от получаване на битови травми на обществени места и улици; - Преднамерени травми – насилие след употреба на алкохол и наркотици /съвместна кампания с другите видове травматизъм/; - Необходими действия и мерки при настъпили травми - начин на поведение и необходимите действия при бедствия и масов травматизъм и начини на оказване на първа помощ при изгаряне, отравяне, рани, счупвания, удавяния и др. Продължителност на един филм: 27 минути. Кратка версия на всеки филм: 10 минути. Видео-клип: от всеки филм по 3 видео клипове. Продължителност на един видео клип: 30 секунди и 1 минута. Аудио-клип: от всеки филм по 3 аудио клипове. Продължителност на един аудио клип: 30 секунди и 1 минута. Банери: от всеки филм по 3 банера. Изработване и отпечатване на печатни материали: плакати, брошури, листовки, флаери, папки листове, големи транспаранти, както и тениски, шапки, чадъри и др. промоционни материали. При изработването на гореописаните материали да се ползва снимков материал от предварително изработените филми. За да бъдат достъпни за целевите групи по проекта, е необходимо информационните материали да отговарят на следните задължителни условия: - жестомимичен превод; - брайлово писмо - обособени отделни раздели, ориентирани към хора с увреждания, съобразени с тематиката на филмите; - обособени отделни раздели, ориентирани към хора от отдалечени райони и уязвими групи население; - видео, аудио клиповете и банерите произтичат от филмите. Национална кампания за ограничаване на транспортния травматизъм: Изработване на аудио и аудиовизуални материали (филми, аудио и видео клипове, банери): Филми за намаляване на транспортния травматизъм - 3 филма: - несъобразена скорост; - употреба на алкохол и психотропни вещества; - неспазване на правилата за движение по пътищата. Продължителност на един филм: 27 минути. Кратка версия на всеки филм: 10 минути. Видео-клип: от всеки филм по 3 видео клипове. Продължителност на един видео клип: 30 секунди и 1 минута. Аудио-клип: от всеки филм по 3 аудио клипове. Продължителност на един аудио клип: 30 секунди и 1 минута. Банери: от всеки филм по 3 банера. Изработване и отпечатване на печатни материали: плакати, брошури, листовки, флаери, папки листове, големи транспаранти, както и тениски, шапки, чадъри и др. промоционни материали. При изработването на гореописаните материали да се ползва снимков материал от предварително изработените филми. За да бъдат достъпни за целевите групи по проекта, е необходимо информационните материали да отговарят на следните задължителни условия: - жестомимичен превод; - брайлово писмо - обособени отделни раздели, ориентирани към хора с увреждания, съобразени с тематиката на филмите; - обособени отделни раздели, ориентирани към хора от отдалечени райони и уязвими групи население; - видео, аудио клиповете и банерите произтичат от филмите. При всички национални кампании в рамките на проекта ще се използват традиционните комуникационни канали и нови такива, с доказана ефективност при младите хора, с оглед постигането на гаранция, че посланията на предвидените информационни здравни кампании ще достигнат до максимален брой представители на определените целеви групи. Посланията ще се разпространяват чрез телевизионни канали, радио станции, ежедневници, седмичници, списания, външна реклама, информационни брошури, листовки и флаери и др. При изпълнението на информационните кампании за разпространение на здравни знания, включително със специализиран подход към лица в неравностойно положение, лица с увреждания, лица от уязвими групи, лица от различни етнически общности, ще се осъществяват и съвместни дейности с държавните институции (Министерство на здравеопазването, вкл. 28-те Районни инспекции по опазване и контрол на общественото здраве), общинските превантивно-информационни центрове и неправителствени организации. Оформяне и отпечатване на ръководства за добра практика и доклад от проучването: 1. Отпечатване на 4 ръководства – тираж: всяко по 15 000 бр., общо 60 000 бр.; 2. Отпечатване на доклад от проучване – тираж: 500 бр. 3. Отпечатване репрезентативно проучване за познанията, нагласите и уменията за здравословен начин на живот сред целевите групи в края на информационните кампании – тираж 500 бр. Дейността се извършва в резултат на успешна реализация на Дейност 11.
Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка за провеждане на финално проучване за познанията, нагласите и уменията за здравословен начин на живот и възможностите за ограничаване на рисковете от производствен, бит Подготовка на тръжна документация, провеждане на процедура за избор на изпълнител, сключване на договор с избрания участник. Обществената поръчка ще бъде проведена при спазване на разпоредбите на действащото национално законодателство в областта на обществените поръчки и Вътрешните правила за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки от МЗ.
Провеждане на финално проучване за познанията, нагласите за промяна на поведението и уменията за здравословен начин на живот и възможностите за ограничаване на рисковете от производствен, битов и транспортен травматизъм сред целевите групи Провеждане на репрезентативно проучване за познанията, нагласите за промяна на поведението и уменията за здравословен начин на живот сред целевите групи в края на информационните кампании. Провеждане на анкетно проучване сред 1 200 лица (репрезентативна извадка от целевите групи в национален мащаб). Статистическа обработка, анализ и оценка на резултатите от проведеното проучване и изготвяне и представяне на окончателен доклад. Дейността се извършва в резултат на успешна реализация на Дейност 15.
Провеждане на заключителна национална конференция Провеждане на двудневна заключителна национална конференция за популяризиране на резултатите, постигнати при изпълнение на проекта. В конференция ще вземат участие около 200 души от цялата страна. Модератори на конференция ще бъдат водещи специалисти в отделните области, обхванати от кампаниите. Дейността се извършва в резултат на реализация на Дейност 9.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 692 754 BGN
Общ бюджет: 3 551 107 BGN
БФП: 3 551 107 BGN
Общо изплатени средства: 3 551 107 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 551 107 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 938 551 BGN
2010 0 BGN
2011 91 440 BGN
2012 2 457 310 BGN
2013 63 807 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 551 107 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 018 441 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 797 768 BGN
2010 0 BGN
2011 77 724 BGN
2012 2 088 714 BGN
2013 54 236 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 018 441 BGN
В т.ч. Национално финансиране 532 666 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 140 783 BGN
2010 0 BGN
2011 13 716 BGN
2012 368 597 BGN
2013 9 571 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
532 666 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой обществени информационни и превенционни кампании
Индикатор 2 Население, обхванато от обществени информационни и превенционни кампании
Индикатор 3 Бр.изготвени ръководства за добри практики
Индикатор 4 Бр.проведени обществени обсъждания (кръгли маси)
Индикатор 5 Бр. изготвени филми за промоция на здравословен начин на живот и ограничаване на рисковете от производствен, битов и транспортен травматизъм.
Индикатор 6 Бр. изработени видеоклипове за промоция на здравословен начин на живот и ограничаване на рисковете от производствен, битов и транспортен травматизъм.
Индикатор 7 Бр. изработени аудиоклипове за промоция на здравословен начин на живот и ограничаване на рисковете от производствен, битов и транспортен травматизъм.
Индикатор 8 Бр. изработени банери за промоция на здравословен начин на живот и ограничаване на рисковете от производствен, битов и транспортен травматизъм.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз