Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0025-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/011-02
Наименование: Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в община Раковски, способстваща устойчиво развитие
Бенефициент: Община Раковски
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 22.02.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Раковски
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на подходяща и рентабилна, с високо ниво на енергийна ефективност образователната инфраструктура в община Раковски, като иманентно присъщо условие за подобряване качеството на жизнената и работната среда и нивото на образователния процес, както и постигане на устойчиво развитие.
Дейности: дейност 1 (Организация и управление на проекта.) дейност 1 (Организация и управление на проекта.)
дейност 2 (Осигуряване на информация и публичност на проекта) дейност 2 (Осигуряване на информация и публичност на проекта)
дейност 3 (Процедури за избор на фирми-изпълнители, правни услуги.) дейност 3 (Процедури за избор на фирми-изпълнители, правни услуги.)
дейност 4 (Реализация на инвестиционен проект „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в Община Раковски, съпътстваща устойчиво развитие.”) дейност 4 (Реализация на инвестиционен проект „Повишаване енергийната ефективност на образователната инфраструктура в Община Раковски, съпътстваща устойчиво развитие.”)
дейност 5 (Авторски надзор) дейност 5 (Авторски надзор)
дейност 6 (Строителен надзор) дейност 6 (Строителен надзор)
дейност 7 (Подготовка и окомплектоване на документация за въвеждане на обектите в експлоатация.) дейност 7 (Подготовка и окомплектоване на документация за въвеждане на обектите в експлоатация.)
дейност 8 (Независим финансов одит) дейност 8 (Независим финансов одит)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 303 846 BGN
Общ бюджет: 4 486 618 BGN
БФП: 4 436 512 BGN
Общо изплатени средства: 3 931 188 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 4 436 512 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 650 446 BGN
2013 1 304 724 BGN
2014 0 BGN
2015 - 23 982 BGN
3 931 188 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 772 674 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 650 446 BGN
2013 1 304 724 BGN
2014 0 BGN
2015 - 23 982 BGN
3 931 188 BGN
В т.ч. Национално финансиране 663 837 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 137 017 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия обновяването на сградите
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура - РЗП
Индикатор 5 Създадени нови работни места.
Индикатор 6 >?<Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз