Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0053-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-12/2011/048-01
Наименование: Осигуряване ефективна социална инфра структура, предлагаща услуги за деца в риск в община Ловеч
Бенефициент: ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.02.2012
Начална дата: 16.02.2012
Дата на приключване: 16.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Ловеч
Описание
Описание на проекта: Проектът има за цел да привлече публично финансиране за ключови инвестиции свързани с обновяването и рехабилитацията на социалната инфраструктура. По-този начин ще се подпомогне и развие потенциалът на община Ловеч, ще се укрепи икономическият просперитет и пазара на труда и ще се увеличат възможностите за заетост. Изпълнението на проекта е в пряка връзка с политиките очертани от Приоритетна ос 1 на ОПРР, които имат за цел да доведат до: - подобряване конкурентноспособността на градовете и градските територии и по-специално, осигуряване на условия за развитието на успешни и устойчиви градски райони, свързани помежду си и предоставящи възможности едни на други и на прилежащите им извънградски територии; - насърчаване на равнопоставеност, социална интеграция и обновяване на вторични градски центрове (какъвто е гр. Ловеч) в близост до големи градове (какъвто е гр. Плевен) в рамките на агломерационния ареал; - подобряване привлекателността и конкурентноспособността на градовете с цел о
Дейности: Дейност 1 Сформиране на работен екип и управление на проекта
Дейност 2 Кампания за публичност
Дейност 3 Процедура за избор на консултант за подготовка на тръжна документация
Дейност 4 Подготовка и съгласуване на документация за провеждане на тръжни процедури
Дейност 5 Провеждане на тръжни процедури – СМР, надзор, доставка на оборудване и услуги
Дейност 6 Извършване на СМР и надзор
Дейност 7 Доставка на оборудване
Дейност 8 Въвеждане в експлоатация
Дейност 9 Изготвяне на одитен доклад
Дейност 10 Дейности по финансова и техническа отчетност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 463 791 BGN
Общ бюджет: 2 321 084 BGN
БФП: 2 272 022 BGN
Общо изплатени средства: 2 272 022 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 272 022 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 601 464 BGN
2014 670 558 BGN
2015 0 BGN
2 272 022 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 931 218 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 361 244 BGN
2014 569 974 BGN
2015 0 BGN
1 931 218 BGN
В т.ч. Национално финансиране 340 803 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 240 220 BGN
2014 100 584 BGN
2015 0 BGN
340 803 BGN
Финансиране от бенефициента 49 062 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Изградени/ ремонтирани/ реконструирани/ обзаведени/ оборудвани защитени жилища
Индикатор 3 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 4 Брой деца с увреждания над 3 г. от ДМСГД, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 5 Икономия на енергия от ремонтирани/реконструирани сгради за защитени жилища
Индикатор 6 Брой създадени постоянни работни места
Индикатор 7 Брой създадени временни работни места.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз