Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0017-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-16-52
Наименование: "Интегриран воден проект на гр.Раковски за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация"
Бенефициент: Община Раковски
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 12.03.2012
Начална дата: 09.04.2012
Дата на приключване: 31.03.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Раковски
Описание
Описание на проекта: Цел на проекта: Настоящият инвестиционен проект предвижда основно реконструкция на водопроводната мрежа, частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, както и изграждане на пречиствателна станция за отпадни води на град Раковски, което ще доведе до намаляване на несъответствията по отношение на дела от населението, включено в канализационната система, модернизиране на инфраструктурата за питейни води, постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО посредством осигуряване на екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води, както и съхраняване на национален ресурс в гр. Раковски. Общи социално-икономически цели на проекта:  предотвратяване на бъдещо замърсяване на подпочвените води, засягащи голям водоснабдителен хоризонт;  създаване на условия за привличане на нови инвеститори и засилване на конкурентоспособността на икономиката – постигане на висок и устойчив растеж;  развитие на човешкия капитал чрез осигуряване на заетост, до
Дейности: Дейност 9: Провеждане на процедури за избор на изпълнители Ще бъдат проведени следните процедури за избор на изпълнители по реда на ЗОП и НВМОП: - Открита процедура по реда на ЗОП „Интегриран воден проект на град Раковски за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация”, в две позици: 1. /Инженеринг за “Изработване на работен проект за ПСОВ, изграждане на ПСОВ и довеждаща инфраструктура до ПСОВ, доставка и монтаж на машини и съоръжения, обучение на персонала и тестване на оборудване” и 2. “Изграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводна”; - Открита процедура по реда на ЗОП за „Външна техническа помощ за организация и управление на проекта; - Конкурс по оферти по реда на НВМОП за избор на изпълнител за „Публичност на проекта”; - Открита процедура по реда на ЗОП за „Одит” по проекта; - Открита процедура по реда на ЗОП за „Строителен надзор”; - Процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП за „Авторски надзор”
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта 5.1 Управление на проекта: С цел осигуряване на доброто управление на проекта Община Раковски ще сформира Звено за изпълнение на проекта /ЗИП/, като обособена единица в общинска администрация, в което служители ще бъдат назначени на срочни трудови договори и ще се управлява от Ръководител на ЗИП - Главен експерт. В ЗИП ръководството на Общината ще гледа да привлече и представители на Асоциирания партньор. ЗИП ще бъде подпомагано от външна техническа помощ, възложена по реда на ЗОП, като дейностите между тях не се покриват. Външната техническа помощ включва: Ръководител; ВиК експерти – 2 бр.; Пътен инженер; Юрист; Експерт мониторинг и контрол. Част от екипа за изпълнение и управление на проекта са: Служители на Община Раковски и ВиК ЕООД Пловдив; Ръководител ЗИП; Старши експерт; Счетоводител; Експерт за съхранение на документите и докладване на нередности /СДДН/; Експерт /юрист/ тръжни процедури. 5.2 Публичност: С оглед спазването на изискванията на Регламентите на ЕС и Насоките за информация и публичност по ОПОС се предвиждат следните видове мерки за информация и публичност: Провеждане на 4 информационни публични събития. В началото, в хода на изпълнение на проекта и след приключването на проекта с цел популяризиране на дейностите и резултатите; Поставяне на 3 броя билборда при стартиране на проекта на работните площадки в двата квартала и на ПСОВ; Поставяне на 3 бр. информационни табели; Поставяне на 3 броя обяснителни табели на видно място на обектите на интервенция, достъпни за широката общественост до 1 седмица след отстраняване на билбордовете; Изработване на 400 бр. брошури с информация за проекта, които ще бъдат разпространени сред участниците в публично-информационните събития; Провеждане на 2 бр. официални церемонии – при първа копка и официалното откриване на обекта; Изработване на 13 информационни стикери и поставянето им на инсталираното оборудване на ПСОВ, разпределени съгласно спецификацията на машинното оборудване; Изработване на промоционален филм за реализацията и напредъка на проекта; Информация за хода на проекта ще бъде публикувана на официалната интернет страница на Община Раковски. При изпълнението на всички действия за осигуряване на информация и публичност на проекта ще се спазват и всички технически правила, заложени в Насоките за информация и публичност по ОПОС. С реализацията на тази дейност ще се популяризира финансовото участие на ЕС пред широката общественост.
Дейност 10: Дейности, свързани с правото на достъп до мястото на изпълнение на проекта Избран е лицензиран оценител, който е извършил експертна оценка за еднократно обезщетение на серветутно право на поземлени имоти по КВС на кв.“Секирово” и кв. “Ген. Николаево” в гр. Раковски, върху, които е възникнал сервитут при изграждане на подземен водопровод и канализация. Към момента, на подаване на формуляра за кандидатстване тече обявлението за възражението по размера на обезщетенията за разплащанията, които ще започнат да се изплащат от 8 декември т. г. Предвижда се процесът да приключи в края на тази година.
Дейност 3: Строително-монтажни работи Поддейност 3.1. Изграждане на смесена канализация Поддейност 3.2. Реконструкция на водопроводна мрежа Поддейност 3.3. Изграждане на ПСОВ и инженеринг, обучение на персонала Поддейност 3.4. Изграждане на довеждаща инфраструктура – част пътна
Дейност 1: Проучване и проектиране Поддейност 1.1. Проучвания и проектиране направени преди датата на кандидатстване: Прединвестиционни проучвания за линейна инфраструктура и ПСОВ; Геоложки доклад за линейна инфраструктура и ПСОВ; Хидроложки доклад за линейна инфраструктура и ПСОВ; Геодезическа снимка на терените, предвидени за линейна инфраструктура и на терена за ПСОВ; Идеен проект за реконструкция на водопроводна мрежа; Идеен проект за изграждане на канализационна мрежа; Работен проект за реконструкция на водопроводната мрежа; Работен проект за изграждане на канализационна мрежа; Идеен проект за ПСОВ; Идеен проект за ВиК мрежа до ПСОВ; Идеен проект за Ел. захранване до ПСОВ; Работен проект за път до ПСОВ; Програма за управление на утайките от ПСОВ; Изготвен Анализ разходи-ползи; Изготвен формуляр за кандидатстване; Изготвен бюджет по проекта; Изготвена съпътстваща документация по проекта; Разрешително за заустване; Разрешително за строеж. Поддейност 1.2. Проектиране след датата на кандидатстване: Работен проект за ПСОВ и довеждаща инфраструктура – Ел. и ВиК на инженеринг.
Дейност 7: Надзор по време на строителство Поддейност: 7.1. Строителен надзор: Строителният надзор ще включва следните изискващи се съгласно ЗУТ и подзаконовите нормативни документи: • Упражняване на строителен надзор по време на строителството по смисъла на чл. 168 ЗУТ, вкл. и контрол на строителните продукти, влагани в строежа, както и на извършените СМР; • Изготвяне на комплексен доклад за оценка на съответствието на проекта за ПСОВ; • Изготвяне на технически паспорти на строежите, обект на строителния надзор съгласно Наредба № 5/28.12.2006 г; • Дейността на координатор по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа, съгласно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; • Координация на строителния процес; •Управление на изпълнението на строежите; • Извършване на геодезическо заснемане за издаване на удостоверение по чл. 52 от ЗКИР; • Упражняване на строителен надзор по време на отстраняване на проявени скрити дефекти през гаранционните срокове; •Въвеждане на строежите в експлоатация. Поддейност: 7.2. Авторски надзор Периодично ще се упражнява на авторски надзор, оказване на техническа помощ по съответната проектна част, представляване на проектанта при съставяне и подписване на актове и протоколи, както и участие в приемателни комисии на обектите на интервенция в качеството му на проектант, а именно: - При изпълнение на строителството се следи за точното спазване на одобрения инвестиционен проект, разпоредбите на ЗУТ и подзаконовите му нормативни актове, имащи отношение към предмета на поръчката и за промените или допълненията на проекта, предписани по установения нормативен ред от проектанта по време на строителството. Предписанията на упражняващия авторския надзор, свързани с авторското му право за точно спазване на изработения от него инвестиционен проект се вписват в заповедната книга на строежа и са задължителни за останалите участници в строителството. Упражняващият авторски надзор ще извършва още: - Заверка на екзекутивна документация съгласно чл. 175, ал. 2 от ЗУТ, при необходимост. - Оказване на техническа помощ и консултации за решаване на проблеми, възникнали в процеса на извършване на СМР в обхвата на проектната част, обект на авторския надзор. - Участие в съвещания, свързани с извършването на СМР на съответните обекти.
Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения Предвиждат се следните машини и съоръжения: Входна помпена станция - Груба решетка "РМВГ", Група потопени помпи със спускаща уредба за сурова вода; Сграда механично пречистване - Комбинирано компактно съоръжение за механично пречистване, Шнеков транспортьор за отпадъци, пясък и плаващи, Въздуходувка за аериране на биобасейн и аеробен стабилизатор, Шумоизолираща кутия, Регулатор на оборотите; Селектор - Потопен миксер в Селектор; Биобсейн - Савак с ел.задвижка за канал, Пропелер за хомогенизиране; Вторични хоризонтални утаители - Утайкочистач за ВХУ, Потопяема помпа за плаващи; UV-дезинфекция комплект; ПС РАУ и ИАУ - Потопена помпа със спускаща уредба за РАУ, Потопена помпа със спускаща уредба за ИАУ; Утайкоуплътнител - Утайкочистач с централно задвижване тип "скрепер", Декантер тип «телескоп» с ръчно управление тип редуктор; Силоз за утайки - Утайкочистач с централно задвижване тип "скрепер", Декантер тип «телескоп» с ръчно управление тип редуктор; Сграда за механично обезводняване - Ексцентрик винтови (хеликоидални) помпи от утайкоуплътнител към съд за смесване с регулатори на дебита, Ексцентрик винтови (хеликоидални) помпи от съд за смесване към реактивна камера с регулатори на дебита, Ексцентрик винтови (хеликоидални) помпи от реактивна камера към камерна филтърпреса, Дозаторна помпа за FeCl3, Помпа пневматична разтоварваща за FeCl3, Дозатор за хидратна вар – шнеков, Съд за смесване на утайка, вар и ферихлорид с бъркалки, Инсталация за приготвяне и дозиране на 10 % варно мляко за корекция на рН, резервоар от стомана с бъркалка, клапан за вкарването на водата, регулатрор за ниво, клапан за цялостно разтоварване, Камерна филтърпреса, Транспортьор за кек (евакуационен панел), който се поставя под филтриращия пакет, Ел.телфер; Административна сграда – лаборатория – обзавеждане; Резервни части и инструменти; Електрически и “КИП” И “А” ТАБЛА, ЦДП, SKADA; Инструмени и прибори за “КИП” И “А”; Експлотационни и транспортни машини; Покриване на съоръженията с поликарбонатни плоскости на метална конструкция. Необходимостта от доставката и монтирането на гореизброените машини и съоръжения е изцяло обослувена от самия технологичен процес за механично и биологично пречистване на отпадъчните води.
Дейност 6: Одит Преди подаването на искане на средства по проекта ще бъде извършван одит от изпълнител, определен по реда на ЗОП и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Към исканията за средства ще се прилагат изготвените междинни одитни доклади с одитно мнение за: - Законосъобразността на съответните обществени поръчки, с изключение на обществените поръчки за строителство, строителен надзор и одит на проекта и обществените поръчки, попадащи в обхвата на чл. 19, ал. 1, т. 22 “б” от ЗОП; - Осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства в счетоводната система на Община Раковски. Извършването на одитът ще включва и следните конкретни дейности: • Проверка за установяване на съответствие между отчитането от страна на бенефициента на разходи по дейности, залегнали в одобреното проектно предложение и реда и правилата за отчитане на съответните разходи, определени и описани от Управляващия орган; • Проверка за съответствие между разходите, заявени от бенефициента за възстановяване и тези, посочени в счетоводните записи и разходо-оправдателни документи; • Проследяване ефективното прилагане на националното законодателство и правото на ЕС при изпълнение на дейностите и отчитане на разходите по тях, залегнали в проектното предложение от страна на бенефициента, както и на процедурите по избор на изпълнители на обществени поръчки и изпълнение на сключените договори за извършване на дейностите по управление на проекта. • Проследяване ефективното прилагане от страна на бенефициента на правилата, разписани от органът, отговорен за управление, наблюдение и контрол на ОПРР; • Проверка за съответствие между декларираните в разходо-оправдателните документи разходи и дейностите, залегнали в одобрения проект; • Проверка за наличието на всички необходими реквизити в разходо-оправдателните документи на бенефициента и за съответствие с изискванията на Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове. • Проверки за проследяване реалното извършване на дейностите и разходите от страна на бенефициента; • Проверка за проследяване адекватността на одитната пътека, осигурявана от бенефициента, както и съхраняване на проектната документация, съгласно изискванията; Изпълнението по отношение на качеството ще бъде съобразено с всички действащи към момента в Република България нормативни документи, техническите изисквания и/или „еквивалентни”. Към окончателното искане за средства одитът изготвя и представя окончателен одитен доклад, който съдържа мнение относно цялостното изпълнение на проекта, съобразно Насоките за извършване на одит.
Дейност 8: Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки, предварителен контрол Община Раковски е провела открита процедура за избор на изпълнител по реда на ЗОП „Подготовка на инвестиционен проект „Интегриран воден проект на град Раковски за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация”. Ще бъде подготвена документация за възлагане на общестевни поръчки в т. ч. технически спецификации за следното: - Открита процедура по реда на ЗОП „Интегриран воден проект на град Раковски за частично изграждане на главни колектори и вътрешна канализационна мрежа, ПСОВ и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа по улиците, предвидени за канализация”, в две позици: 1. /Инженеринг за “Изработване на работен проект за ПСОВ, изграждане на ПСОВ и довеждаща инфраструктура до ПСОВ, доставка и монтаж на машини и съоръжения, обучение на персонала и тестване на оборудване” и 2. “Изграждане на канализационна мрежа и реконструкция на водопроводна”; - Открита процедура по реда на ЗОП за „Външна техническа помощ за организация и управление на проекта; - Конкурс по оферти по реда на НВМОП за избор на изпълнител за „Публичност на проекта”; - Открита процедура по реда на ЗОП за „Одит” по проекта; - Открита процедура по реда на ЗОП за „Строителен надзор”; - Процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП за „Авторски надзор” В тръжните документи за избор на изпълнител на строителството ще бъдат заложени условия, които да гарантират спазване на крайния срок за приключване на строителните работи. От една страна, ще бъдат заложени достатъчно задължения за изпълнителя и санкционни текстове под формата на неустойки. От друга – изискванията за участниците в процедурата ще бъдат съответстващи на обема от работа по настоящия проект, така, че да докажат капацитет – реализирани сходен вид обекти, със сходна стойност, опит при изпълнение на обекти, финансирани от Кохезионния или Структурните фондове на ЕС и др.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 55 692 364 BGN
Общ бюджет: 44 719 199 BGN
БФП: 43 095 892 BGN
Общо изплатени средства: 40 233 282 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 43 095 892 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 784 618 BGN
2013 24 289 038 BGN
2014 17 480 235 BGN
2015 - 4 320 609 BGN
40 233 282 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 34 476 877 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 227 695 BGN
2013 19 431 230 BGN
2014 13 984 188 BGN
2015 - 3 456 487 BGN
32 186 625 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 619 016 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 556 924 BGN
2013 4 857 808 BGN
2014 3 496 047 BGN
2015 - 864 122 BGN
8 046 656 BGN
Финансиране от бенефициента 11 267 354 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени ПСОВ
Индикатор 2 Новоизградена канализационна мрежа
Индикатор 3 Реконструирана канализационна мрежа
Индикатор 4 Рехабилитирани /реконструирани/модернизирани водоснабдителни мрежи
Индикатор 5 Население, което ще се обслужва от новоизградената канализационна мрежа
Индикатор 6 Население, което ще се обслужва от реконструираната канализационна мрежа
Индикатор 7 Население, което ще се обслужва от рехабилитирана/реконструирана/ модернизирана водоснабдителна мрежа
Индикатор 8 Население, свързано към новоизградена ПСОВ
Индикатор 9 Новосъздадени работни места – временни/постоянни по време на реализацията на проекта и след нея /общо/


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз