Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0065-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-65-149
Наименование: Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на град Сопот
Бенефициент: Община Сопот
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 19.07.2012
Начална дата: 08.08.2012
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Предмет на настоящия проект е "Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на гр.Сопот". Целта на настоящото проектно предложение е подобряване и развитие на инфраструктурата за канализационната и водопреносната мрежа в гр.Сопот. Целта е да се подпомогне намаляването на несъответствията по отношение на дела от населението, включено към канализационна система, посредством екологосъобразно пречистване и заустване на битовите отпадъчни води. С изпълнението на проекта ще се постигне една от специфичните стратегически цели на ОПОС – опазване и подобряване състоянието на водите, както и ще се помогне в голяма степен за реализирането на друга цел - опазване на биологичното разнообразие и защита на природата в града и околностите му. С изготвяне на настоящия проект ще се реши комплексно проблема за опазване на околната среда, ще се подобрят санитарно-хигиенните условия за живот на населението и ще се намали здравния риск за населението
Дейности: Дейност 3: Строително-монтажни работи Поддейност 3.1. - Доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа Предвижда се доизграждане и реконструкция на канализационна мрежа. Дължината на рехабилитираната и новоизградена канализационна мрежа е общо 25,177 км.; Поддейност 3.2 - Доизграждане и реконструиране на водопроводната мрежа Предвижда се доизграждане и реконструкция на водопроводната мрежа Общата дължина на водопроводите, които ще се изградят и реконструират е 24,990 км, от които рехабилитирани 4,200 км. главни водопроводни клонове и 2,300 км. новоизградени /удължени/ водопроводни клонове. Дължината на второстепенни водопроводни клонове е: новоизградени - 1,890 км. и рехабилитирани – 16,600 км. Предвижда се рехабилитация на 6,270 км – 895 броя съществуващи сградни водопроводни отклонения и изграждане на 389 нови сградни водопроводни отклонения 2,720 км.
Дейност 6: Одит За извършването на дейността одит се предвижда избор на изпълнител, определен по реда на ЗОП и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. В Техническите спецификации на поръчката за възлагане на дейностите по одит на проекта ще се заложи дейността да се изпълни съгласно изискванията на Насоките за извършване на текущ одит на проекти, финансирани със средства на Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.” по поканата за кандидатстване. Съгласно тях Бенефициентът ще възложи текущ одит на проекта и ще представя на МЗ към исканията за средства междинни одитни доклади с одитно мнение за: - законосъобразността на съответните обществени поръчки, с изключение на обществените поръчки за строителство, строителен надзор и одит на проекта и обществените поръчки, попадащи в обхвата на чл. 19, ал. 2 т. 22 „б” от ЗОП; Приложение A към покана за кандидатстване по процедура BG161PO005/10/1.11/02/16 22 - осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства в счетоводната система на Бенефициента както и окончателен одитен доклад, съдържащ одитно мнение относно цялостното изпълнение на проекта, изготвен съобразно Насоките за извършване на текущ одит на проекти, финансирани със средства на ОПОС.
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта Поддейност 5.1 Управление на проекта: Организацията и управлението на проекта ще се осъществи в съответствие с изискванията на Покана за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на БФП (6.3., т. 2) – ще се сформира Звено за изпълнение на проекта (ЗИП), като обособена единица в общинската администрация на извънбюджетна издръжка, в което служителите ще бъдат ангажирани само с управлението на проекта и ще са назначени на срочни трудови договори. С цел ефективното управление на проекта и предвид недостатъчния административен капацитет на община Сопот за управление на големи инвестиционни проекти, предвиждаме ЗИП да бъде подпомагано от външна техническа помощ - консултант, възложена по реда на ЗОП, която да осигури професионална подкрепа за управлението и изпълнението на проекта. ЗИП ще се състои от: Ръководител на проекта; координатор на проекта; Финансист; Юрист; Лице по нередности; Служител, отговарящ за съхранението на документацията по проекта; Служител, отговарящ за мониторинга по проекта. Една от позициите е за представител на асоциирания партньор. Поддейност 5.2 Публичност: Мерките за информация и публичност, заложени в проекта имат за цел: да повишат обществената осведоменост по отношение на съфинансирането на проекта по ОПОС; да информират широката общественост за ролята, която играе Европейския съюз съвместно с държавите членки при отпускането на помощта и за резултатите от нея; да гарантират прозрачност в процеса на усвояване на средствата от европейските фондове и изпълнението на финансирания проект; да информират обществеността за източника на европейското съфинансиране - Кохезионния фонд. Планираните мерки за информация и публичност са съобразени с мащаба и значението на проекта за региона, както и с общия бюджет на проекта. Изпълнителят ще бъде избран чрез открита процедура. Поддейност 5.3 „Доставка на канцеларски материали и оборудване за административни цели”: Непосредствено след стартиране на проекта ще бъде избран изпълнител, който ще достави необходимите за администриране на проекта канцеларски материали и консумативи.
Дейност 7: Надзор по време на строителство Поддейност 7.1. Строителен надзор - извършване оценка на съответствието на проектите за издаване на разрешение за строеж за обектите; извършване на оценка на съответствието на част „Конструктивна”; упражняване на строителен надзор по време на строителството на обектите; изготвяне на технически паспорт на обектите съгласно нормативната уредба; кадастрално заснемане на обектите. Предаването и приемането на извършените СМР – предмет на настоящата поръчка ще се удостоверява със съставяне на Констативен протокол за установяване на действително извършени работи, подписан от представители на страните по Договора или от конкретно определените в този договор правоспособни лица. Всеки констативен протокол се придружава от необходимите сертификати за качество на вложените материали, протоколи съставени по реда Наредба № 3 за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, декларации за съответствие на вложените материали със съществените изисквания към строителните продукти. Строителният надзор ще се осъществява по време на целия строителен процес до въвеждането на обекта в експлоатация. Лицето, упражняващо независим строителен надзор ще подписва всички актове и протоколи по време на строителството, съгласно правилника за прилагане на ЗУТ и Наредба за актовете и протоколите, съставяни по време на строителството. След приключване на строително-монтажните работи и след издаване на писмени становища от специализираните контролни органи по законосъобразното изпълнение на строежа и готовността му за въвеждане в експлоатация, лицето, упражняващо независим строителен надзор, ще изготви окончателен доклад, технически паспорти за всички подобекти и комплектова целия пакет от документи, придружаващ искането за назначаване на държавна приемателна комисия. Поддейност 7.2. Авторски надзор - ще обхваща наблюдение за точно изпълнение на строително-монтажните дейности, заложени в одобрените проекти. Ще следи за евентуални промени по проектите, за възникнали реални несъответствия при изпълнението на строежа и отразяването им в заповедната книга. Ще извършва проверки за използването на заложените по проект видове материали. Авторският надзор ще изпълнява задълженията си като: Упражнява авторски надзор на строителството от откриването на строителната площадка до издаването на разрешение за ползване на обекта; Следи за точното и правилно изпълнение на съответната проектна разработка; Консултира Общината професионално за необходимостта и целесъобразността от исканите или налагащи се потенциални промени, като участва в обсъждането и вземането на решения за тях; При всяко посещение на обекта оглежда и установява състоянието му, и дава решения на възникналите проблеми. В случай, че даден проблем не може да бъде решен веднага на място, ще поеме задължението във възможно най-кратък срок да направи необходимите проучвания и да вземе съответното решение. Всички констатации и решения записва в заповедната книга на обекта; В случай, че установи промени от друго лице без негово съгласие и/или знание, незабавно ще уведомява писмено Общината и за произтичащите последствия; Присъства при съставянето на задължителните протоколи и актове по време на строителството и ако установи точното изпълнение на проекта, ги подписва.
Дейност 1: Проучване и проектиране Поддейност 1.1. Проучвания и проектиране направени преди кандидатстване - Подробно прединвестиционно проучване на града, включително при проучването като част от него по Наредба №4 са извършени и предадени необходимите хидроложки проучвания и инженерно- геоложки доклад за мрежата, сравнени са възможните варианти като технико-икономическа приемливост и рентабилност, проучени са проектните технологични разработки и е предложен оптимален вариант за проектно решение и реализация на ВиК мрежите; Идеен проект "Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на гр.Сопот", подобект „Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа на гр. Сопот” – разработен в два варианта по всички части, съгласуван е с дружествата и има оценка на съответствието на идейния проект; Идеен проект "Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на гр.Сопот", подобект „Подмяна на амортизираната вътрешна водопроводна мрежа на град Сопот” – разработен в два варианта по всички части, съгласуван е с дружествата и има оценка на съответствието на идейния проект; Анализ разходи-ползи с финансово икономически анализ. Поддейност 1.2. Работно проектиране по "Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на гр.Сопот" - Необходимо допълнително проектиране в рамките на настоящия инвестиционен проект: Изготвяне на работен проект "Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на гр.Сопот" подобект „Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа на гр. Сопот” – разработен по всички части, съгласуван е с дружествата и с оценка на съответствието от избрания строителен надзор; Изготвяне на работен проект Реконструкция и модернизация на канализационната мрежа, подмяна на амортизираната водопреносна мрежа на гр.Сопот"подобект „Подмяна на амортизираната вътрешна водопроводна мрежа на град Сопот” – по всички части, съгласуван е с дружествата и с оценка на съответствието.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 34 221 692 BGN
Общ бюджет: 24 101 138 BGN
БФП: 23 378 104 BGN
Общо изплатени средства: 23 792 940 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 23 378 104 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 11 600 231 BGN
2015 12 192 710 BGN
23 792 940 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 19 008 367 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 9 280 184 BGN
2015 9 754 168 BGN
19 034 352 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 369 737 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 2 320 046 BGN
2015 2 438 542 BGN
4 758 588 BGN
Финансиране от бенефициента 6 242 453 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени ПСОВ
Индикатор 2 Рехабилитирани канализационни мрежи
Индикатор 3 Новоизградени канализационни мрежи


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз