Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0020-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/047-02
Наименование: Внедряване на мерки за енергийна ефективност в образователните заведения в община Камено
Бенефициент: Община Камено
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 14.03.2013
Дата на приключване: 14.03.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Камено
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проектното предложение е повиши енергийната ефективност в шест обекта от образователната инфраструктура в Община Камено, което да гарантира високо ниво на енергийна ефективност и да допринесе за развитието на Община Камено като устойчив градски ареал. Проектът цели да допринесе за по-добрата конкурентоспособност на региона като цяло, да подобри качеството на живот и работна среда и да осигури по-добър достъп до основни образователни услуги.
Дейности: Дейност 1 Създаване на екип за управление на проекта Дейност 1 Създаване на екип за управление на проекта
Дейност 2 Разработване на тръжна документация за избор на изпълнител и провеждане на тръжни процедури Дейност 2 Разработване на тръжна документация за избор на изпълнител и провеждане на тръжни процедури
дейност 3 Изпълнение на СМР, независим строителен надзор и авторски надзор дейност 3 Изпълнение на СМР, независим строителен надзор и авторски надзор
Дейност 4 Въвеждане на обектите в експлоатация Дейност 4 Въвеждане на обектите в експлоатация
Дейност 5 Осигуряване на информация и публичност на проекта Дейност 5 Осигуряване на информация и публичност на проекта
Дейност 6 Отчетност и мониторинг по проекта Дейност 6 Отчетност и мониторинг по проекта
Дейност 7: Извършване на одит на проекта Дейност 7: Извършване на одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 638 876 BGN
Общ бюджет: 1 279 859 BGN
БФП: 1 268 700 BGN
Общо изплатени средства: 1 078 395 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 268 700 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 785 602 BGN
2015 292 793 BGN
1 078 395 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 078 395 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 785 602 BGN
2015 292 793 BGN
1 078 395 BGN
В т.ч. Национално финансиране 190 305 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 11 850 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия обновяването на сградите
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура - РЗП
Индикатор 5 Създадени нови работни места.
Индикатор 6 (Д) Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз