Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.03-0221-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ (СУИС) СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СТАНДАРТ ISO 27001:2005
Бенефициент: "ПРИМА-ПРОДУЦЕНТСКА, РЕКЛАМНА, ИНФОРМАЦИОННА И МЕДИЙНА АГЕНЦИЯ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 11.05.2009
Начална дата: 04.08.2009
Дата на приключване: 04.08.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: РАЗРАБОТВАНЕ И ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИНФОРМАЦИОННАТА СИГУРНОСТ (СУИС) СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА МЕЖДУНАРОДНИЯ СТАНДАРТ ISO 27001:2005
Дейности: Подготовка и провеждане на тръжна процедура за избор на изпълнител за подготовка за разработване и внедряване на СУИС
Провеждане на въвеждащо обучение по изискванията на стандарта ISO 27001:2005
Подготовка на документирана СУИС
Разработка и внедряване на документацията на СУИС в реалната практика
Разработване на Наръчник за управление на информационната сигурност - Наръчник на интегрираната система за управление
Обучение на вътрешни одитори
Извършване на предварителен одит на СУИС в пробния период на внедряване преди Сертификационния Одит на Сертифициращия Орган
Закупуване на специализирано оборудване
Провеждане на тръжна процедура за избор на сертифициращ орган, акредитиран от акредитиращ орган, член на IAF MLA съгласно БДС EN ISO/IEC 17021:2007 (ISO/IEC 17021:2006)
Извършване на сертификационен одит на СУИС от сертифициращ орган, акредитиран от акредитиращ орган, член на IAF MLA съгласно БДС EN ISO/IEC 17021:2007 (ISO/IEC 17021:2006)
Разходи за визуализация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 23 403 BGN
Общ бюджет: 45 652 BGN
БФП: 22 826 BGN
Общо изплатени средства: 22 826 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 22 826 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 22 826 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 826 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 19 402 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 19 402 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
19 402 BGN
В т.ч. Национално финансиране 3 424 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 424 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 424 BGN
Финансиране от бенефициента 23 403 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой сертификати, въведени в подкрепените предприятия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз