Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0017-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/017-01
Наименование: Обновяване на образователната инфраструктура в община Айтос
Бенефициент: Община Айтос
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 13.12.2010
Дата на приключване: 16.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Айтос
Описание
Описание на проекта: Да осигури качествена и достъпна образователна инфраструктура, с високо ниво на енергийна ефективност, допринасяща за устойчиво развитие и социална интеграция в съответствие с изискванията на населението в градските центрове и прилежащите територии.
Дейности: дейност 1 Формиране на екип за изпълнение на проекта
дейност 2 (дейността зе извършва 1,2,3,16,17,25,26,27 и 28 м. от старна на проекта) Провеждане на информационни мероприятия и публичност на проекта.
дейност 3 Изработка на тръжни документи за избор на фирма консултант – строителен надзор. Провеждане на процедура за избор на фирма консултант – строителен надзор.
дейност 4 Разработване на тръжна документация за провеждане на процедури за строителство, доставки и услуги. Провеждане на процедура за възлагане на строителство, доставки и услуги.
дейност 5 Изпълнение на строително-монтажни работи и внедряване мерки за енергийна ефективност на сградите на СОУ „Н.Й.Вапцаров”, СОУ „Хр.Ботев” - гр.Айтос, и ОУ„Св.Св Кирил и Методий” с.Карагеоргиево и ОУ „Светлина” с.Тополица.
дейност 6 Приемане на обектите
дейност 7 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 817 601 BGN
Общ бюджет: 1 368 973 BGN
БФП: 1 227 636 BGN
Общо изплатени средства: 1 043 491 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 227 636 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 704 395 BGN
2013 339 096 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 043 491 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 043 491 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 704 395 BGN
2013 339 096 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 043 491 BGN
В т.ч. Национално финансиране 184 145 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 144 179 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия обновяването на сградите
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура - РЗП
Индикатор 5 Създадени нови работни места.
Индикатор 6 Подобрена образователна инфраструктура..;.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз