Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.09-0038-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-09/2010/030-02
Наименование: Прилагане на мерки за енергийна ефективност в общинската и образователната инфраструктура на община Ловеч
Бенефициент: ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 26.10.2010
Начална дата: 28.03.2012
Дата на приключване: 23.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Ловеч
Описание
Описание на проекта: да привлече публично финансиране за ключови инвестиции свързани с обновяването и рехабилитацията на социалната, в т.ч. образователна инфраструктура. По-този начин ще се подпомогне и развие потенциалът на община Ловеч, ще се укрепи икономическият просперитет и пазара на труда и ще се увеличат възможностите за заетост
Дейности: дейност 1 Сформиране на работен екип
дейност 2 Кампания за публичност
дейност 3 Процедура за избор на консултант
дейност 4 Подготовка на тръжни документи за избор на строител и на строителен надзор
дейност 5 Провеждане на процедура за избор на строител и строителен надзор
дейност 6 Провеждане на СМР и надзор
дейност 7 Получено ”Разрешение за ползване”
дейност 8 Одит на проекта
дейност 9 Изготвяне на финален технически и финансов отчет по проекта и предаване на отчетите
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 229 685 BGN
Общ бюджет: 4 235 401 BGN
БФП: 3 791 277 BGN
Общо изплатени средства: 3 222 586 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 791 277 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 124 480 BGN
2013 1 173 518 BGN
2014 1 924 588 BGN
2015 0 BGN
3 222 586 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 222 586 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 124 480 BGN
2013 1 173 518 BGN
2014 1 924 588 BGN
2015 0 BGN
3 222 586 BGN
В т.ч. Национално финансиране 568 692 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 493 505 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 Икономия на енергия обновяването на сградите
Индикатор 4 Подобрена образователна инфраструктура - РЗП
Индикатор 5 Създадени нови работни места.
Индикатор 6 (Д) Подобрена образователна инфраструктура


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз