Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0033-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-12/2011/032
Наименование: „Изграждане на защитено жилище в гр. Айтос”
Бенефициент: Община Айтос
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 13.02.2012
Начална дата: 16.02.2012
Дата на приключване: 16.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Айтос
Описание
Описание на проекта: Да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, които да заменят институционалната грижа.
Дейности: дейност 1 Сформиране на екип за управление на проекта
дейност 2 Провеждане на информационни мероприятия и публичност на проекта
дейност 3 Изработване на тръжна документация за провеждане на процедура за СМР.
дейност 4 Провеждане на процедура за възлагане на СМР.
дейност 5 Изграждане на сграден фонд за Защитено жилище.
дейност 6 Авторски надзор.
дейност 7 Инвеститорски контрол
дейност 8 Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане.
дейност 9 Въвеждане на обекта в експлоатация.
дейност 10 Одит на проекта.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 413 582 BGN
Общ бюджет: 405 030 BGN
БФП: 405 030 BGN
Общо изплатени средства: 405 030 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 405 030 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 144 754 BGN
2013 260 277 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
405 030 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 344 276 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 123 041 BGN
2013 221 235 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
344 276 BGN
В т.ч. Национално финансиране 60 755 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 21 713 BGN
2013 39 041 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 755 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени/ ремонтирани/ реконструирани/ обзаведени/ оборудвани защитени жилища
Индикатор 2 Деца и младежи с увреждания от Домове за деца с увреждания, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 3 Брой създадени постоянни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз