Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0005-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/023-02
Наименование: Прочистване, укрепване на корита и разширяване на съществуващи диги на "Река без име с три притока". преминаваща през с. Малка поляна и река "Славеева река", гр. Айтос, община Айтос
Бенефициент: Община Айтос
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 03.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Айтос
Описание
Описание на проекта: Да се създаде по-качествена жизнена и физическа среда в населените места, през които преминават реките- „Славеева река”,град Айтос и река „Река без име с три притока” преминаваща през село Малка поляна, чрез извършване на дребномащабни инвестиции за противодействие на потенциалните заплахи от природни стихии.
Дейности: дейност 1 (Организация, управление и отчетност на проекта)
дейност 2 (Дейности за визуализация и публичност)(дейността се извършва 1,2,23 и 24 м.)
дейност 3 (Подготовка и провеждане на тръжни процедури)
дейност 4 (Изпълнение на строително-ремонтни дейности )
дейност 5 (Осъществяване на авторски и строителен надзор на строителните дейности )
дейност 6 (Одит на пректа)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 620 026 BGN
Общ бюджет: 571 435 BGN
БФП: 563 698 BGN
Общо изплатени средства: 535 513 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 563 698 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 188 175 BGN
2013 347 338 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
535 513 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 479 143 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 168 367 BGN
2013 310 776 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
479 143 BGN
В т.ч. Национално финансиране 84 555 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 19 808 BGN
2013 36 562 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 370 BGN
Финансиране от бенефициента 8 174 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на изградени съоръжения за защита на морския бряг


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз