Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.10-0014-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-10/2010/014
Наименование: Ловеч - корени от миналото - мостове към бъдещето
Бенефициент: ОБЩИНА ЛОВЕЧ
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.06.2011
Начална дата: 09.08.2011
Дата на приключване: 09.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Ловеч
                    Ловеч
Описание
Описание на проекта: Подкрепа и засилване ролята на културата като фактор в процесите на развитие и обновление на община Ловеч
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за стартиране на дейностите по проекта
Дейност 2: Реализация на мерки за осигуряване на публичност
Дейност 3: Избор на консултант за подготовка на тръжни процедури
Дейност 4: Провеждане на процедури за избор на подизпълнители
Дейност 5: Дребномащабни инфраструктурни дейности
Дейност 6: Доставка на оборудване
Дейност 7: Иновативно културно събитие
Дейност 8: Промоция и реклама на събитията
Дейност 9: Одит
Дейност 10: Отчет
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 491 434 BGN
Общ бюджет: 640 293 BGN
БФП: 467 598 BGN
Общо изплатени средства: 467 598 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 467 598 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 172 002 BGN
2013 295 596 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
467 598 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 397 458 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 146 202 BGN
2013 251 257 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
397 458 BGN
В т.ч. Национално финансиране 70 140 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 25 800 BGN
2013 44 339 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 140 BGN
Финансиране от бенефициента 174 300 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой проведени иновативни културни събития
Индикатор 2 * Брой посетители на иновативните културни събития
Индикатор 3 * Брой участници (активни и пасивни) в иновативните културни събития
Индикатор 4 * Брой представители на социални и етнически групи включени в иновативните културни събития
Индикатор 5 * Въведени добри практики в областта на иновативните културни събития
Индикатор 6 * % увеличение на финансиране/инвестиции в културата
Индикатор 7 * % увеличение на удовлетвореността на жителите от културния живот на населеното място


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз