Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.07-0008-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-07/2009/010-01
Наименование: Енергийна ефективност, подобряване достъпа на хора в неравностойно положение в УХТ - Пловдив и модернизация на информационното обслужване.
Бенефициент: Университет по хранителни технологии
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.04.2010
Начална дата: 02.06.2010
Дата на приключване: 05.09.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: подобряване на условията за предоставяне на образователни услуги в Университета по хранителни технологии – Пловдив чрез подобряване на енергийната ефективност на сградите, модернизиране на библиотеката и осигуряване на равен достъп до образование на хора в неравностойно положение.
Дейности: дейност 1 Сформиране на екип за управление на проекта
дейност 2 Публичност на проекта
дейност 3 Подготовка и провеждане на тръжни процедури
дейност 4 Изпълнение на строително-монтажни работи
дейност 5 Изпълнение на дейности по модернизация на библиотеката
дейност 6 Осъществяване на строителен надзор
дейност 7 Осъществяване на авторски надзор
дейност 8 Финансов отчет на проекта
дейност 9 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 676 729 BGN
Общ бюджет: 1 764 321 BGN
БФП: 1 764 321 BGN
Общо изплатени средства: 1 676 105 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 764 321 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 407 436 BGN
2013 268 669 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 676 105 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 499 673 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 259 285 BGN
2013 240 388 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 499 673 BGN
В т.ч. Национално финансиране 264 648 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 148 151 BGN
2013 28 281 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
176 432 BGN
Финансиране от бенефициента 71 400 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 3 Лица, облагодетелствани от модернизираната университетска инфраструктура
Индикатор 4 Хора с увреждания, облагодетелствани от модернизираната университетска инфраструктура
Индикатор 5 Подобрена образователна инфраструктура (РЗП)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз