Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.07-0006-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-07/2009/003-01
Наименование: Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, осигуряване на достъп на хора с увреждания, обновяване и модернизация на библиотечния център на УАСГ, гр. София.
Бенефициент: Университет по архитектура, строителство и геодезия
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 30.04.2010
Начална дата: 02.06.2010
Дата на приключване: 29.10.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е да допринесе за подобряване качеството на учебната среда за развитие и образование на студентите, специализантите и докторантите, както и качеството на работната среда за преподавателите от УАСГ чрез осигуряване на модернизирана и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво и интегрирано развитие, посредством извършването на строително-ремонтни дейности за подобряване енергоефективността на сградния фонд, създаване на достъпна архитектурна среда и модернизация на библиотечния център.
Дейности: дейност 1 (Организация, управление и отчетност на проекта)
дейност 2 (Подготовка на документация за възлагане на обществени поръчки и провеждане на процедури за избор на изпълнител и доставчици. Сключване на договори за обществени поръчки)
дейност 3 (Упражняване на авторски и строителен надзор)
дейност 4 (Изпълнение на СМР)
дейност 5 (Доставка и монтаж на специализирано оборудване и нематериални активи)
дейност 6 (Информация и публичност)
дейност 7 (Одит на проекта)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 820 022 BGN
Общ бюджет: 3 407 332 BGN
БФП: 3 407 332 BGN
Общо изплатени средства: 3 189 733 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 407 332 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 71 613 BGN
2012 2 287 251 BGN
2013 927 340 BGN
2014 - 96 470 BGN
2015 0 BGN
3 189 733 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 898 400 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 66 243 BGN
2012 2 056 731 BGN
2013 829 779 BGN
2014 - 86 316 BGN
2015 0 BGN
2 866 437 BGN
В т.ч. Национално финансиране 508 932 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 370 BGN
2012 230 520 BGN
2013 97 561 BGN
2014 - 10 155 BGN
2015 0 BGN
323 296 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Намаляване на емисиите на парникови газове (CO2 и еквивалентни, kt)
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 3 Лица, облагодетелствани от модернизираната университетска инфраструктура
Индикатор 4 Хора с увреждания, облагодетелствани от модернизираната университетска инфраструктура
Индикатор 5 Подобрена образователна инфраструктура (РЗП)
Индикатор 6 Създаване на нови работни места: - постоянни - временни


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз