Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.11-0012-C0001
Номер на проект: BG161РО001/1.1-12/2011/012
Наименование: Изграждане на ЦНСТ - гр. Чирпан
Бенефициент: Община Чирпан
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 28.12.2011
Дата на приключване: 02.05.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Чирпан
Описание
Описание на проекта: Основната цел на настоящото проектно предложение е да осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура, допринасяща за предоставяне на нов вид резидентни и съпътстващи услуги в общността, който да заменят институционалната грижа, чрез изграждане на Център за настаняване от семеен тип в община Чирпан.
Дейности: Дейност 1 Подготовка на проекта
Дейност 2 Управление на проекта, мониторинг и контрол
Дейност 3 Подготовка на документации и провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки
Дейност 4: Изпълнение на договор за СМР на ЦНСТ в гр. Чирпан
Дейност 5: Осъществяване на надзор по време на строителството
Дейност 6: Доставка на оборудване оборудване/обзавеждане за целите на проекта
Дейност 7: Публичност на проекта
Дейност 8: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 822 243 BGN
Общ бюджет: 702 987 BGN
БФП: 702 987 BGN
Общо изплатени средства: 702 987 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 702 987 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 440 244 BGN
2014 262 744 BGN
2015 0 BGN
702 987 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 597 539 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 374 207 BGN
2014 223 332 BGN
2015 0 BGN
597 539 BGN
В т.ч. Национално финансиране 105 448 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 66 037 BGN
2014 39 412 BGN
2015 0 BGN
105 448 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени, оборудвани и обзаведени Центрове за настаняване от семеен тип
Индикатор 2 Брой деца с увреждания над 3 г. от ДМСГД, ползватели на подобрената социална инфраструктура
Индикатор 3 Брой създадени постоянни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз