Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121057952 "ЛИРЕКС БГ" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София ж.к. МЛАДОСТ, бл. 54А, вх. 1, партер
Списък проекти, в които организацията участва като бенефициент

Наименование на проекта Начало Обща стойност БФП Финансиране от бенефициент Плащания Продълж.(месеци) Статус
Модерно управление в „Лирекс БГ” ООД 27.04.2012 420 750 315 563 107 950 315 562 8,00 Приключен
„Решения за проследяване на хора и материали във високо рискови среди“ 11.02.2014 378 260 229 956 148 696 229 956 12,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като партньор

Наименование на проекта Начало Продълж.(месеци) Статус
Създаване на системата за провеждане на практически стажове на студенти от Факултет по математика и информатика и Философски факултет на СУ "Св. Климент Охридски" 25.11.2009 13,00 ПриключенСписък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
ИКТ В ОБРАЗОВАНИЕТО BG051PO001-3.1.01-0001-C0001
ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ, ЕФЕКТИВНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ В МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ (МЗХ) BG051PO002-1.2.04-0013-C0001
Изграждане на интегрирана информационна система на МТСП BG051PO001-6.1.02-0001-C0001
"Разработване и внедряване на информационни системи и бази-данни, обслужващи системата за социално подпомагане, предоставяне на социални услуги и социално включване" BG051PO001-6.2.01-0001-C0001
"Модернизиране на системата за предоставяне на услуги" BG051PO001-6.1.03-0003-C0001
Ефективност, отчетност и координация в съдебната система BG051PO002-1.5.02-0001-C0001
"Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия" BG161PO003-4.2.01-0001-C0001
"Интегриран проект за подобряване условията за предоставяне на образователни услуги в ИУ-Варна" BG161PO001-1.1.07-0004-C0001
"Да успеем заедно" BG051PO001-6.1.05-0001-C0001
Закупуване на IT и офис оборудване, необходими за работата на УО на ОПРР BG161PO001-5.3.01-0053-C0001
Подобряване контрола на труда BG051PO001-6.1.07-0001-C0001
Конкурентно развитие на "Белчевстрой" ЕООД чрез покриване на международно признати стандарти BG161PO003-2.1.08-0083-C0001
ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА В РАБОТАТА НА ДИРЕКЦИЯ “КООРДИНАЦИЯ НА БОРБАТА С ПРАВОНАРУШЕНИЯТА, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕС (АФКОС)”В МВР” BG161PO002-1.7.01-0002-C0001
"Подобряване на качеството на услугите в системата на Министерство на труда и социалната политика" BG051PO001-6.1.08-0001-C0001
Техническа помощ за обезпечаване на разходите за доставка на оборудване, което да подпомогне изпълнението на функциите на Сертифициращия орган BG161PO002-1.2.01-0007-C0001
"Повишаване на конкурентноспособността на СД "Зоната-Нацкови и Сие" чрез въвеждане на нови технологии" BG161PO003-2.1.11-0138-C0001
" Технологична модернизация на " Фирст"ООД чрез въвеждане на ново технологично компютърно оборудване, специализирани програмни системи и тестово оборудване" BG161PO003-2.1.11-0165-C0001
Интегриран проект за развитие на културно-историч1еския туристически продукт и свързаната с него инфраструктура в община Габрово BG161PO001-3.1.03-0028-C0001
Разработване на програмна платформа за автоматизирано управление на процесно-ориентирани бизнес модели BG161PO003-1.1.01-0218-C0001
Подобряване на образователната инфраструктура в Тракийски университет - Стара Загора чрез комплекс от мерки BG161PO001-1.1.07-0001-C0001
"Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори - инвестиция с европейски измерения" BG051PO001-3.3.06-0032-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „АРИСТА-2” ЕООД BG161PO003-2.1.12-0771-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „ОТОРАМ-90” ООД чрез инвестиции в сертифициране по ISO 9001:2008 BG161PO003-2.1.12-0772-C0001
Повишаване конкурентоспособността на В И В-ИЗОМАТИК ООД чрез удостоверяване качеството на продуктите BG161PO003-2.1.12-0551-C0001
“Оптимизиране на търговската и маркетингова дейност на „Панчев” ЕООД чрез внедряване на CRM – система за управление” BG161PO003-2.1.12-1144-C0001
"Знание и иновации за развита икономика и здравеопазване" BG161PO003-1.2.03-0003-C0001
Стъпка към ново образователно бъдеще с електронни форми на дистанционно обучение BG051PO001-4.3.04-0008-C0001
Въвеждане на електронни форми за дистанционно обучение в Аграрен университет - Пловдив BG051PO001-4.3.04-0032-C0001
Създаване на Система за Ефективно Дистанционно Електроннобазирано обучение на Магистри по Обществено здраве BG051PO001-4.3.04-0035-C0001
Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна BG051PO001-4.3.04-0068-C0001
Изграждане на капацитет за трансфер на технологии в ПУ "Паисий Хилендарски" BG161PO003-1.2.02-0042-C0001
Доставка на оборудване за нуждите на Сертифициращия орган BG161PO002-1.2.01-0010-C0001
Електронни Форми за Обучение в Строителството, Архитектурата и Геодезията ЕФОСАГ BG051PO001-4.3.04-0022-C0001
НОВИЯТ ПОЛИЦЕЙСКИ ЛИДЕР BG051PO002-2.2.07-0188-C0001
Усъвършенстване на системата за управление на работните процеси в Университета по хранителни технологии - гр. Пловдив BG051PO001-3.1.08-0012-C0001
ИЗГРАЖДАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ В ДЕЙСТВИЕ НА ЕЛЕКТРОННА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ /ЕСУ/ В НМА "ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ" BG051PO001-3.1.08-0034-C0001
Усъвършенстване на системите за управление в Медицински университет - Варна BG051PO001-3.1.08-0040-C0001
Повишаване на качеството на обучение по информатика и ИКТ във ФМИ при ПУ чрез създаване и прилагане на устойчив модел за актуализация на учебните планове и програми, съобразно стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“ и изискванията на трудовия пазар. BG051PO001-3.1.07-0009-C0001
"Развитие капацитета за научно-изследователска и развойна дейност на Тракийски университет Стара Загора, посредством обновяване и модернизиране на оборудването за приложни изследвания" BG161PO003-1.2.04-0081-C0001
„Подкрепа за изграждане на ефективен модел за устойчиво бизнес развитие и коопериране” BG161PO003-2.4.02-0061-C0001
АВТОМАТИЗИРАНА ИНТЕЛИГЕНТНА СИСТЕМА ЗА КОМУНИКАЦИЯ С КЛИЕНТИ ЧРЕЗ МОБИЛНИ МРЕЖИ И ИНТЕРНЕТ (АИСКК) BG161PO003-1.1.07-0719-C0001
Въвеждане на комплексно електронно управление на административните и информационните услуги по разрешаването за употреба на лекарствени продукти в Република България BG051PO002-3.2.04-0028-C0001
Изграждане на оперативно съвместима информационна система на Контролно-техническа инспекция и внедряване на нови електронни административни услуги BG051PO002-3.2.04-0016-C0001
„Подобряване на обслужването на гражданите и бизнеса, чрез внедряване на информационна система и 7 електронни административни услуги в Национална служба по зърното” BG051PO002-3.1.09-0011-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз