Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0040-C0001
Номер на проект: Д01-3200/05.02.2013
Наименование: Усъвършенстване на системите за управление в Медицински университет - Варна
Бенефициент: Медицински университет - Варна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 20.11.2012
Начална дата: 05.02.2013
Дата на приключване: 31.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Основната цел на проекта е да бъде въведена интегрирана система за единна система за управление, контрол и администриране на процесите и информационно обслужване на учебната дейност, да бъде осигурено постоянно повишаване на качеството, повишаване на удовлетвореността на всички представители на целевите групи от предлаганите от университета услуги.
Дейности: ДЕЙНОСТ 1 - Проучване и анализ на процесите по администриране на учебния процес, информационно обслужване на учебната и научно-изследователската дейност Извършване на проучване и анализ на процесите по администриране на учебния процес, информационно обслужване на учебната и научно-изследователската дейност е основа за провеждане на всички останали дейности по проекта, Целта на анализа е да създаде добра база за качествено изпълнение на всички планирани дейности по проекта.
ДЕЙНОСТ 2 - Раработване на стандарти и процедури за управление на качеството в МУ Варна, касаещи администрирането на учебния процес и обслужването на преподаватели и студенти Дейността цели да бъдат създадени стандарти и процедури за качествено провеждане и администриране на учебния процес, които да бъдат организирани в обща единна рамка за управление на качеството на дейностите и предлаганите услуги свързани с организиране и управление на учебната дейност.
ДЕЙНОСТ 3 - Проектиране и създаване на информационна инфраструктура - "е-университет", позволяваща интегриране разнотипни информационни и управленски системи на MУ Варна. Разработване на проект за информационна и управленска университетска система, интегрираща различни по вид дейности в областта на управление на учебния процес, управление на финансови, материални и кадрови дейности и оценка качеството.
ДЕЙНОСТ 4 - Разработване, развитие и интеграция на единна система за управление, контрол и администриране на процесите и информационно обслужване на учебната дейност, Синхронизиране и интегриране на съществуващите системи в МУ Варна с единна система Да бъде изградена и внедрена единна система, със синхронизирани и интегрирани съществуващи системи на МУ, която да позволи автоматизацията на анализираните дейности и процеси, описани в стандартите и процедурите и да осигури достъп на преподаватели и студенти до информация пряко касаеща учебния процес.
ДЕЙНОСТ 5 - Разработване и внедряване на модул за обратна връзка от студентите, преподавателите, алумните на МУ Варна с цел събиране на информация и подобряване на качеството на учебния процес Да бъде разработен модул за получаване на обратна връзка от студенти и преподаватели, за качеството на предлаганите от университета услуги и учебния процес, като чрез тази информация ще бъдат вземани по-качествени управленски решения, което от своя страна да създаде възможност за непрекъснатото подобряване на качеството.
ДЕЙНОСТ 6 - Разработване на система за събиране и отчитане на информация за научно-изследователската дейност на МУ Варна Да бъде осигурен единен модул за управление и съхранение на информацията за научно-изследователската и академичната дейност на преподавателите в университета
ДЕЙНОСТ 7 - Разработване на модул за автоматично генериране на справки за определяне на себестойността на дейностите извършвани от МУ Варна и справки към институциите контролиращи дейността на МУ Варна (МОМН и НСИ) Да бъде изграден модул, който да автоматизира процеса по създаване на справки за определяне на себестойността на дейностите извършвани от университета и справки към МОМН и НСИ
ДЕЙНОСТ 8 - Създаване на нормативна база от правилници и регламенти относно поддържането, функционирането и експлоатацията на съответните университетски информационни и управленски системи и модули "Целта на дейността е да се създаде портфолио от нормативни документи за поддържане, функциониране и експлоатация на е-университетът и неговите системите и да се усъвършенстват и развият системите с измерими индикатори, за оценяване на качеството. "
ДЕЙНОСТ 9 - Обучение на преподавателски и административен и технически персонал за работа с новоизградените системи (вкл. на принципа "обучение на обучители") Осигуряване на компетенции и умения за работа с единната система на преподаватели, администрация, технически и управленски персонал на МУ-Варна.
ДЕЙНОСТ 10 - Създаване и оборудване на информационен център за преподаватели и студенти Изграждане на информационен център, чрез който студенти и преподавател да могат на място в университета да ползват предлаганите електронни услуги.
ДЕЙНОСТ 11 - Популяризиране на проектни резултати и създаване на устойчиви схеми за тяхното разпространение Осигуряване на публичност, прозрачност и разпространение на резултатите от реализацията на проекта
ДЕЙНОСТ 12 - Управление на Проекта Осигуряване на ефективно и ефикасно управление, организация и координация на дейностите по проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
"ЛИРЕКС БГ" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 486 136 BGN
Общ бюджет: 429 165 BGN
БФП: 429 165 BGN
Общо изплатени средства: 429 119 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 429 165 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 97 227 BGN
2014 87 827 BGN
2015 244 065 BGN
429 119 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 364 790 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 82 643 BGN
2014 74 653 BGN
2015 207 455 BGN
364 751 BGN
В т.ч. Национално финансиране 64 375 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 14 584 BGN
2014 13 174 BGN
2015 36 610 BGN
64 368 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Висши училища разработили критерии, показатели, методи и процедури за осигуряване на системи за управление за оценка на изпълняваните от тях дейности
Индикатор 2 Висши училища, усъвършенствали своите системи за управление, включително и чрез надграждане на функциониращите системи за управление на качеството


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз