Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO002-1.2.01-0010-C0001
Номер на проект: 0112-СО-1.2
Наименование: Доставка на оборудване за нуждите на Сертифициращия орган
Бенефициент: "Министерство на финансите"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Техническа помощ"
Дата на решение на договарящия орган: 19.11.2012
Начална дата: 17.12.2012
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Обща цел на проекта: Проектът има за цел да подобри работата на институцията, отговорна за процесите на сертификация на средствата по Оперативните програми/Програмите за трансгранично сътрудничество с оглед на успешното приключване на настоящия програмен период 2007 – 2013 г. и предстоящия програмен период 2014-2020. Специфични цели: - Подобряване на условията на труд при ежедневната работа на служителите в СО чрез осигуряване на модерна компютърна и офис техника; - Осигуряване на подходящо техническо оборудване за нуждите на мениджмънта на СО, което да им позволи по-голяма мобилна продуктивност. - Обезпечаване работата на експертите от СО при извършване на проверки на място чрез осигуряване на необходимото специализирано оборудване.
Дейности: Дейност 1: Ресурсно обезпечаване функциите на СО За да изпълняват ефективно своите задължения по СКФ и ТГС, свързани със сертифициране на разходи служителите на СО следва да разполагат с необходимото техническо оборудване. Предвижда се доставката на компютърни системи (61 броя компютри и монитори) и непрекъсваеми захранвания (61 броя) за всеки от служителите на СО; сканиращи устройства за всяко работно помещение на СО (13 броя); таблети за мениджмънта на СО (5 броя), преносими портативни скенери (10 броя). Предвижда се и доставка на оборудване за обработка, съхранение и репликация на данни, включващо сървъри (2 броя), дисков масив за съхранение на данни (2 броя), SAN комуникационно оборудване (2 броя), система за бекъп (1 брой), система за репликация на данните (2 броя), система за сигурност и защита на данни (1 брой). техническо оборудване. Предвижда се доставката на компютърни системи (61 броя компютри и монитори) и непрекъсваеми захранвания (61 броя) за всеки от служителите на СО; сканиращи устройства за всяко работно помещение на СО (13 броя); таблети за мениджмънта на СО (5 броя), преносими портативни скенери (10 броя)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 396 260 BGN
Общ бюджет: 1 089 085 BGN
БФП: 1 089 085 BGN
Общо изплатени средства: 875 217 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 089 085 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 279 252 BGN
2014 837 756 BGN
2015 - 241 791 BGN
875 217 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 925 722 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 237 364 BGN
2014 712 093 BGN
2015 - 205 522 BGN
743 934 BGN
В т.ч. Национално финансиране 163 363 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 41 888 BGN
2014 125 663 BGN
2015 - 36 269 BGN
131 283 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 1. Доставени настолни компютърни системи
Индикатор 2 2. Доставени непрекъсваеми захранвания
Индикатор 3 3. Доставени сканиращи устройства
Индикатор 4 4. Доставени таблети
Индикатор 5 5. Доставени преносими портативни скенери
Индикатор 6 6.1. Доставени сървъри
Индикатор 7 6.2. Доставени дискови масиви за съхранение на данни
Индикатор 8 6.3. Доставени SAN комуникационни оборудвания
Индикатор 9 6.4. Доставени системи за репликация на данните
Индикатор 10 6.5. Доставена система за бекъп
Индикатор 11 6.6. Доставена система за сигурност и защита на данни
Индикатор 12 6.7. Доставени мобилни телефони
Индикатор 13 6.8 Сключен/и договор/и за мобилни услуги


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз