Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.03-0003-C0001
Номер на проект: К-26-Т-55/10.07.2014
Наименование: "Знание и иновации за развита икономика и здравеопазване"
Бенефициент: ГРАЖДАНСКО ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД "ТЕХНОЛОГИЧЕН ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНА"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 31.05.2012
Начална дата: 12.07.2012
Дата на приключване: 12.11.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е: Да се създаде нова про-иновативна инфраструктура за развитие на научноизследователската и развойната дейност в областта на медицината, за да се подпомогне достъпа на бизнеса до ново знание, технологии и бързата пазарна реализация на новосъздадените продукти.
Дейности: Подготовка, мобилизиране на необходимите ресурси и управление на проекта
Подготовка, провеждане на процедури избор на изпълнители на проектните дейности и управление на проекта
Извършване на строително-ремонтни дейности за нуждите на Технологичния център за спешна медицина
Доставка, монтаж и пускане в действие на оборудване и обзавеждане, необходимо за дейността на Технологичния център
Закупуване на материали и консумативи за нуждите на въвеждане в експлоатация на закупеното по проекта оборудване
Консултантска услуга за разработването на проектното предложение
Мерки за визуализация и публичност
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 776 464 BGN
Общ бюджет: 3 295 400 BGN
БФП: 1 647 700 BGN
Общо изплатени средства: 1 692 917 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 647 700 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 692 917 BGN
1 692 917 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 400 545 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 1 438 979 BGN
1 438 979 BGN
В т.ч. Национално финансиране 247 155 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 253 937 BGN
253 937 BGN
Финансиране от бенефициента 1 776 464 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой инвестиционни проекти
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой подкрепени/създадени центрове за трансфер на технологии, технологични инкубатори, технологични центрове, технологочни паркове и други проиновативни посредници
Индикатор 4 брой предприятия, които използват услугите на проиновативни посредници
Индикатор 5 Създадени инвестиции в подкрепените технологични центрове
Индикатор 6 Брой пуснато в експлоатация оборудване и обзавеждане, необходимо за дейността на Технологичния център
Индикатор 7 Брой преустроени сгради и прилежащите им помещения и лаборатории в Технологичен център за спешна медицина
Индикатор 8 Брой структурирани специализирани секции на Технологичния център за спешна медицина
Индикатор 9 Брой структурирана и оборудвана високотехнологична база за подготовка на екипи за спешни и извънредни ситуации
Индикатор 10 Разработени информационни материали за популяризиране на проекта, ползите от него и помощта от ЕС и Републиканския бюджет


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз