Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-6.1.07-0001-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подобряване контрола на труда
Бенефициент: Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 09.05.2011
Начална дата: 30.05.2011
Дата на приключване: 30.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството на работа на ИА ГИТ и гарантиране на ефективното прилагане на трудовото законодателство чрез реорганизация на дейността на Инспекцията по труда съобразно подходящи добри практики на други държави-членки на ЕС
Дейности: Дейност 3: Описване на тези, за които на са изискват инспекторски права
Дейност 4: Проучване и анализ на възможностите за прилагане в условията на ИА ГИТ най-малко на три европейски практики със сходни процедури
Дейност 2: Преглед на прилаганите процедури в дейността на инспекторите
Дейност 13: Вътрешен мониторинг и коригиращи действия с цел непрекъснато подобряване
Дейност 9: Теоретично и практическо обучение на новоназначените за асистенти 110 лица по разработените процедури
Дейност 6: Разработване на профил за лицата, които ще изпълняват асистентски функции
Дейност 12: Осигуряване на възнаграждения на наетите асистенти в инспекционната дейност за период до 30 месеца
Дейност 5: Разработване на процедури за дейности, за които не се изискват инспекторски права
Дейност 14: Информиране и публичност
Дейност 1: Организация и управление на проекта
Дейност 7: Подбор и назначаване на 110 лица за асистенти в инспекционната дейност
Дейност 11: Поемане дейностите от обучени асистенти
Дейност 10: Поддържащо и надграждащо обучение на 460 служители от специализираната администрация на ИА ГИТ
Дейност 8: Оборудване на новосъздадените работни места
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 838 125 BGN
Общ бюджет: 3 743 302 BGN
БФП: 3 743 302 BGN
Общо изплатени средства: 3 640 108 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 743 302 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 259 441 BGN
2012 812 782 BGN
2013 777 870 BGN
2014 885 173 BGN
2015 904 841 BGN
3 640 108 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 3 181 807 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 220 525 BGN
2012 690 865 BGN
2013 661 190 BGN
2014 752 397 BGN
2015 769 115 BGN
3 094 091 BGN
В т.ч. Национално финансиране 561 495 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 38 916 BGN
2012 121 917 BGN
2013 116 681 BGN
2014 132 776 BGN
2015 135 726 BGN
546 016 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение (6.1)
Индикатор 2 Дял на лицата, успешно завършили обучение (6.1)
Индикатор 3 Наети 110 асистенти в инспекционната дейност
Индикатор 4 Брой предприятия, в които са извършени проверки за първи път
Индикатор 5 Брой проверки - увеличение с 15% спрямо 2010г.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз