Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-2.2.07-0188-C0001
Номер на проект: KБ12-22-1-1
Наименование: НОВИЯТ ПОЛИЦЕЙСКИ ЛИДЕР
Бенефициент: Министерство на вътрешните работи - САД "ПУБ"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 10.12.2012
Начална дата: 23.01.2013
Дата на приключване: 23.07.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване и модернизиране на управленско-административния капацитет в МВР чрез актуализиране и усъвършенстване на познанията, стиловете и практиките на лидерство на средния ръководен състав в съответствие с ефективните управленски модели в организациите от сферата на сигурността.
Дейности: Дейност 5. Изграждане на платформа за автоматична обработка и трансфер на емпирични данни и дистанционно обучение (АОТЕДДО). За реализацията на дейността е необходимо разработването на специализиран софтуер, съобразен със спецификата на съществуващата мрежа и съответните софтуерни и хардуерни параметри за работа в МВР. Функционално тя ще служи за: обучение, комуникация в реално време; психологични консултации; трансфер на емпирични изследователски данни и он-лайн тестиране. Специализираният софтуер за платформата ще бъде разработен съгласно разпоредбите на ЗОП и ще функционира посредством вътрешната мрежа в МВР. Дейността включва следните поддейности: 5.1. Изготвяне на техническа спецификация; 5.2. Провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител за разработване на специализиран софтуер. 5.3. Експериментално тестване и обучение за работа и поддръжка на специализирания софтуер.
Дейност 8. Одит на проекта Дейността включва междинен и краен одит на проекта. Междинният ще бъде осъществен в края на първата година от изпълнението на проекта, а крайният – при завършването му. Дейността включва следните поддейности: 8.1 Избор на одитор; 8.2 Междинен одит; 8.3 Краен одит
Дейност 2. Разработване на обучителни програми Въз основа на събраните данни от проучването и анализа по дейност 1 ще бъдат изготвени тематични обучителни модули за разширяване на знанията и изграждането на практически умения у ръководителите от средно управленско ниво за методиката за подбор и кариерно развитие на персонала; ефективно лидерство и мениджърски умения; мотивация на служителите; изграждане и управление на екипи; административна и психологична компетентност и управление на функционални екипи при разследване на криминални престъпления и овладяване на критични инциденти. Осъществяването на тази дейност включва следните поддейности: 2.1. Изготвяне на дизайн, избор на методи и подготовка на инструменти за провеждане на обученията; 2.2. Разработване на тематични модули:  обучителен модул 1 „Подбор и кариерно развитие”, свързан с процедурите по планиране, подбор, оценка и кариерно развитие;  обучителен модул 2 „Лидерски стил и мотивация”, по теми от управленската практика (изграждане и управление на екипи; управление на ресурси; лидерски стилове и мотивация);  обучителен модул 3 „Психологични аспекти на управлението при разследването на криминални престъпления и овладяването на кризи”, насочен към повишаване на общата и специализирана психологична подготовка при разследване на криминални престъпления и овладяване на критични инциденти, както и повишаване на компетентността при съпътвстващите управленско-административни процедури. 2.3. Подготовка и отпечатване на обучителни материали за всеки от тематичните модули за обучаемите. 2.4. Отпечатване на обучителните модули, съдържащи ръководство, работна тетрадка, приложения, презентации; 2.5. Разработване и отпечатване на наръчник, съдържащ обобщена информация и практически съвети за работа и прилагане на ефективните управленски модели. 2.6. Разработване на специализирани материали за АОТЕДДО платформата.
Дейност 6. Технологично осигуряване на проекта Дейността ще бъде реализирана съгласно разпоредбите на ЗОП и е свързана със закупуване на технически средства за автоматична обработка на данни и презентационна техника за провеждане на обученията, проучванията и част от информационните срещи, както и сървър за функционирането на платформата. Дейността включва следните поддейности: 6.1 Изготвяне на технически спецификации; 6.2 Провеждане на обществена поръчка за избор на изпълнител за доставка на оборудване. 6.3 Инсталиране, експериментално тестване и обучение за работа и поддръжка на системата за автоматично въвеждане на данни и хардуерните продукти
Дейност 7: Информация и публичност В реализацията на дейността ще залегне идеята за създаване на положителен обществен имидж на МВР като една съвременна и модернизираща се държавна институция. Ще бъдат изготвени информационни материали и ще бъдат проведени множество информационни срещи със служители на МВР, представители на други държавни институции, както и с национални и регионални средства за масово осведомяване. Предвидено и изработването на презентационни материали, популяризиращи философията и целите на проекта и финансирането от ЕСФ. Конкретно тя ще се реализира чрез следните поддейности: 7.1. Избор на подизпълнител за реализация на дейностите и изработване на съпътстващите информационни и промоционални материали; 7.2. Създаване на информационна рубрика за представяне на проекта в сайта на ИП-МВР и материали, които да бъдат публикувани на другите сайтове в МВР; 7.3. Организация и провеждане на начална конференция и пресконференция за популяризиране на проекта сред състава на МВР и широката общественост; 7.4 Провеждане на 6 информационни срещи и пресконференции на регионален принцип; 7.5. Организация и провеждане на заключителна конференция и пресконференция за запознаване на състава на МВР и широката общественост с резултатите от проекта; 7.6. Организация и провеждане на периодични информационни срещи в рамките на МВР и брифинги за запознаване на широката общественост с резултатите от проекта; участия в специализирани конференции (Защита и сигурност; SECURITY; конгреси и конференции по психология) и публикации за запознаване на широката общественост и личния състав на МВР с проекта. 7.7. Разработване и излъчване на радио-клип в 3 информационни кампании с х 10 излъчвания в национални радиа и радио-вериги. 7.8. Разработване на лого на проекта
Дейност 4. Обучение на целевите групи. Планираните обучения са двудневни и тридневни и ще обхванат целия среден ръководен състав на МВР. Техният формат варира в зависимост от поставените обучителни цели. Под формата на двудневен интерактивен семинар ще премине обучителен модул 1 „Подбор и кариерно развитие”. Модул 2 „Лидерски стил и мотивация” ще се провежда като тридневен групово-динамичен тренинг в състав до 20 човека. Обучителен модул 3 „Психологични аспекти на управлението при разследването на криминални престъпления и овладяването на кризи” ще се реализира като тридневен интерактивен семинар. Форматът на интерактивния семинар позволява работа с по-големи групи – 30-40 човека. Всички обучения ще се организират на териториален принцип около големите областни градове. Логистичното осигуряване на дейността ще се извърши от подизпълнител след процедура по ЗОП. Дейността ще се реализира посредством следните поддейности: 4.1. Планиране на обученията по график на териториален принцип. 4.2. Обявяване на обществена поръчка за избор на подизпълнител за логистично осигуряване на обученията. 4.3. Провеждане на предсеминарни срещи на регионален принцип. 4.4. Реализиране на обученията, съобразно графика и предвидените модули. 4.5. Проучване на ефективността от проведените обучения.
Дейност 3. Обучение за обучители Дейността ще се извършва от настоящи обучители, служители на ИП-МВР с необходимата квалификация и доказан практически опит в провеждането на интерактивни обучения. В изпълнението й ще участват авторите на методологията, които заедно с обучителите ще извършат процеса по супервизия на новоподготвените обучители. Тя включва следните поддейности: 3.1 Подбор на квалифицирани психолози (около 40 човека); 3.2. Изготвяне на обучителни програми и материали за обучението; 3.3. Провеждане на тридневни обучения на обучителите по всеки модул; 3.4. Провеждане на заключителни семинари след всеки модул; 3.5. Перманентна супервизия на обучените служители
Дейност 1. Проучване на ефективни практики за подбор, кариерно развитие, лидерство и мотивация Дейността е изследователско-аналитична. Нейната основна цел е да даде цялостна представа за проблемните зони в основните организационно-психологични аспекти на дейността на средния ръководен състав в МВР. В рамките на дейността ще бъдат проведени две изследвания, целящи анализ и ревизия на концепцията и практиките по набиране и кариерно развитие на персонала и взаимозависимостта между упражнявания лидерски стил и вида/степента на мотивация и ефективността на екипите и служителите. С цел по-пълноценното и ефективно участие на ръководителите в подборните процедури и кариерното развитие, както и с оглед тяхното цялостно усъвършенстване и актуализиране, е предвидено реализирането на първото изследване. Чрез него ще се извърши профилиране за извеждане на актуалните професионално-значими качества, имащи отношение към успешната адаптация и справяне на служителите от отделните направления на дейност в МВР. Конкретните структури, работни позиции и служители, обект на това проучване, ще бъдат избрани след допълнителен анализ, аргументиран в дизайна на изследването. Второто изследване ще бъде основа за изработване на адекватни обучителни програми, доколкото то ще фокусира конкретните параметри (в положителен и негативен аспект) на актуалното лидерско поведение и прякото им влияние върху динамиката на процесите и взаимодействията в управляваните от тях звена. Осъществяването на дейността включва следните поддейности: 1.1. Изготвяне на дизайни на изследователските проекти (дефиниране на цели и задачи, избор на методи за проучване, формиране на извадка от изследвани лица); 1.2. Разработване на програма, материали и технология на работата в дискусионните групи, както и разработване и размножаване на анкетни карти и въпросници за провеждане на изследванията; 1.3. Провеждане на проучванията (анкетни проучвания; дискусионни групи; експериментално проучване на лидерство и мотивация; психологични изследвания); 1.4. Статистическа обработка и анализ на събраните емпирични данни; 1.5. Изготвяне на аналитични доклади относно обработените от проучването данни, съдържащи както съответните констатации, така и препоръки за теоретични и практически ориентирани концепции, които да залегнат в разработваните обучителни модули. 1.6. Изготвяне на методически указания за подбор и оценка на служители и кариерно развитие за съотвените направления на дейност.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 499 518 BGN
Общ бюджет: 2 199 944 BGN
БФП: 2 199 944 BGN
Общо изплатени средства: 2 262 536 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 199 944 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 499 904 BGN
2014 1 155 702 BGN
2015 606 931 BGN
2 262 536 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 869 952 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 424 918 BGN
2014 982 347 BGN
2015 515 891 BGN
1 923 156 BGN
В т.ч. Национално финансиране 329 992 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 74 986 BGN
2014 173 355 BGN
2015 91 040 BGN
339 380 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Новоразработени (и осъвременени) обучителни модули
Индикатор 2 Служители, успешно преминали обученията с получаване на сертификат
Индикатор 3 Общ брой на обучените служители в администрацията
Индикатор 4 Обучени жени от общия брой обучени
Индикатор 5 По дейност 1 - Изготвен дизайн;
Индикатор 6 По Дейност 1 Съставена методология
Индикатор 7 По Дейност 1 - Изготвени и отпечатани: -Тестови методики
Индикатор 8 По дейност 1 - Изгптвени и отпечатани: -Социометрични карти
Индикатор 9 По Дейност 1 Изготвени и отпечатани: -Анкетни карти
Индикатор 10 По Дейност 1 -Изготвени и отпечатани -Формуляри за провеждане на дискусионни групи
Индикатор 11 По Дейност 1 - Изготвени и отпечатани: -Личностни методики и тестове за изследване на конгнитивните способности
Индикатор 12 По Деност 1 - Проведени проучвания
Индикатор 13 По Дейност 1 - Изготвени аналитични доклади и презентации
Индикатор 14 По Дейност 1 - Изготвени и утвърдени методически указания
Индикатор 15 По Дейност 2 - 1. Изготвен 1 бр. обучителен модул „Подбор и кариерно развитие”;
Индикатор 16 По Дейност 2 - Изработени и отпечатани обучителни материали за целевата група
Индикатор 17 По Дейност 2 - Изработени и отпечатани обучителни модули
Индикатор 18 По Дейност 2 - Разработен и отпечатан наръчник
Индикатор 19 По Дейност 2 - Разработени допълнителни материали за платформата за дистанционно обучение
Индикатор 20 По Дейност 3 - 2. Разработени и отпечатани комплекти с обучителни материали (хендаути, казуси, приложения)
Индикатор 21 По Дейност 3 - Селектирани обучители
Индикатор 22 По Дейност 3 Проведени обучения и семинари
Индикатор 23 По Дейност 3 - Обучени обучители по отделните модули
Индикатор 24 По Дейност 3 Проведени супервизии и изготвени оценки
Индикатор 25 По Дейност 4 - Изготвен график за провеждане на обученията
Индикатор 26 По Дейност 4 - Проведени обучения
Индикатор 27 По Дейност 4 - Проведени предсеминарни срещи
Индикатор 28 По Дейност 4. - Обучени служители
Индикатор 29 По Дейност 4 - Попълнени, обработени и анализирани формуляри за обратна връзка
Индикатор 30 По Дейност 4 - Доклади за оценка на ефекта от обученията
Индикатор 31 По Дейност 4 - Разработване и отпечатване на анкетни карти и формуляри за наблюдение
Индикатор 32 По Дейност 4 - Раздадени сертификати
Индикатор 33 По Дейност 5 - Изградена платформа
Индикатор 34 По Дейност 5 - Обучени служители за работа и поддръжка на специализирания софтуер
Индикатор 35 По Дейност 5. - Проведено обучение
Индикатор 36 По Дейност 6 - Изградена система за автоматична обработка на данни
Индикатор 37 По Дейност 6 - Закупена стационарна техника за 13 работни места за обработка на данни в центровете на ИП (стационарни компютри, монитори 19”, UPS, принтери)
Индикатор 38 По Дейност 6 - Закупен сървър
Индикатор 39 По Дейност 6 - Закупени високотехнологични скенери
Индикатор 40 По Дейност 6 - Закупени лицензи Remark Office
Индикатор 41 По Дейност 6 - Закупени лицензи SPSS
Индикатор 42 По Дейност 6 - Закупена стационарна презентационна техника съвременни LCD, LED монитори (65” - вместо интерактивни дъски)
Индикатор 43 По Дейност 6 - Закупени преносими компютри
Индикатор 44 По Дейност 6 - Закупени проектори
Индикатор 45 По Дейност 6 - Обучени служители за работа и поддръжка на автоматичната система и хардуерните продукти.
Индикатор 46 По Дейност 6. - Проведени обучения
Индикатор 47 По Дейност 7. - Проведени пресконференции
Индикатор 48 По Дейност 7 - Медии (вкл. регионални), публикували/излъчили материали
Индикатор 49 По Дейност 7. - Публикации в пресата, интернет информ. сайтове
Индикатор 50 По Дейност 7 - Разработени и разпространени информационни материали (банери; брошури; флаери; плакати; бланки; покани; папки; notepad; баджове; химикалки; CD-та)
Индикатор 51 По Дейност 7 - Разработени и разпространени промоционални материали (чанта за документи; промоц.материали І вид (до 8 лв./брой: настолни календари/ визитник/ бележник/ поставка за визитки); промоц. материали ІІ вид (до 15 лв./брой: USB памет/ PVC подлож
Индикатор 52 По Дейност 7 - Статии и интервюта в медиите
Индикатор 53 По Дейност 7 - Информационни интернет рубрики
Индикатор 54 По Дейност 7 - Изнесени доклади
Индикатор 55 По Дейност 7 - Разработен радио-клип
Индикатор 56 По Дейност 7 - Излъчен радио-клип
Индикатор 57 По Дейност 8 - Междинен одитен доклад
Индикатор 58 По Дейност 8 - Доклад от крайна одитна провека


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз