Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.02-0061-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: „Подкрепа за изграждане на ефективен модел за устойчиво бизнес развитие и коопериране”
Бенефициент: ДЗЗД "Клъстер на българските социално отговорни износители"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 16.08.2013
Начална дата: 03.12.2013
Дата на приключване: 03.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: „Подкрепа за изграждане на ефективен модел за устойчиво бизнес развитие и коопериране”
Дейности: Разходи за възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя за персонала на административното тяло на клъстера
Разходи за ресурсно обезпечаване на административното тяло на клъстера
Организиране и провеждане на серия от събития
Разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
Създаване на информационна платформа и информационна база-данни за клъстера и потенциалните му партньори
Разходи за изготвяне на маркетинг стратегия на клъстера
Разходи за изготвяне на обща стратегия за развитие на Експортно-ориентирания клъстер
Провеждане на пазарно проучване за нуждите на българските производители и вносители
Популяризиране името (марката) на клъстера
Разходи за изработване на информационна табела
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 324 331 BGN
Общ бюджет: 426 026 BGN
БФП: 309 738 BGN
Общо изплатени средства: 316 547 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 309 738 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 54 447 BGN
2015 262 099 BGN
316 547 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 263 277 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 46 280 BGN
2015 222 784 BGN
269 065 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 461 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 8 167 BGN
2015 39 315 BGN
47 482 BGN
Финансиране от бенефициента 120 729 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 3 брой клъстери създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 4 (Д) Привлечени нови членове на клъстера (брой)
Индикатор 5 (Д) Проведени обучения на членове на административното тяло (брой)
Индикатор 6 (Д) Проведени събития на клъстера
Индикатор 7 (Д) Проведени проучвания
Индикатор 8 (Д) Изготвени стратегии на клъстера


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз