Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.3.04-0068-C0001
Номер на проект: Д01-403/ 11.10.2012
Наименование: Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Медицински университет "Проф.д-р Параскев Стоянов" - Варна
Бенефициент: Медицински университет - Варна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 30.08.2012
Начална дата: 11.10.2012
Дата на приключване: 11.10.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е постигане на по-успешна социална и трудова реализация на хората чрез подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение, развитие на системата за учене през целия живот и развитие на дистанционни форми на обучение.
Дейности: Дейност1 Сформиране на екип за организация и протичане на дейностите по проекта
Дейност 2 разработване на цялостен план на създаване и развитие на център за дистанционни форми на обучение
Дейност 3.1 Извършване на СМР. Провеждане на тръжни процедури
Дейност 3 Създаване на център дистанционни форми на обучение
Дейност 4 Провеждане на тръжни процедури. Закупуване на ДМА
Дейност 5 Провеждане на тръжни процедури. Закупуване на лицензи за специализиран софтуер - платформа за електронно обучение.
Дейност 6 Провеждане на тръжни процедури. Създаване на електронно хранилище.
дейност 7 Провеждане на тръжни процедури. Разработване на електронни и мултимедийни помагала
Дейност 8 Провеждане на тръжни процедури. Обучение на преподаватели, администрация и технически персонал за работа и поддръжка на платформа за електронно обучение.
Дейност 9* Обучение на преподаватели за интерактивни начини на преподаване и създаване на електронни и мултимедийни образователни материали.
Дейност 10 Включване на лица от целевите групи в електронни форми на дистанционно обучение.
Дейност 11 Провеждане на тръжни процедури. Визуализация, информиране и публичност по проекта.
Дейност 12 Дейности свързани с управлението и наблюдението на проекта
Дейност 13 Провеждане на тръжни процедури. Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 592 068 BGN
Общ бюджет: 581 649 BGN
БФП: 581 649 BGN
Общо изплатени средства: 581 478 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 581 649 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 118 414 BGN
2013 0 BGN
2014 355 241 BGN
2015 107 824 BGN
581 478 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 494 402 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 100 652 BGN
2013 0 BGN
2014 301 955 BGN
2015 91 650 BGN
494 256 BGN
В т.ч. Национално финансиране 87 247 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 17 762 BGN
2013 0 BGN
2014 53 286 BGN
2015 16 174 BGN
87 222 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 разработени програми за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 2 създадени или модернизирани нови центрове за обучение през целия живот във висшите училища
Индикатор 3 брой студенти, включени в курсове за електронни форми на дистанционно обучение
Индикатор 4 брой студенти, завършили успешно поне един курс/модул за електронни форми на дистанционно обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз