Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-1.2.02-0042-C0001
Номер на проект: К-21-00-9/02.10.2013
Наименование: Изграждане на капацитет за трансфер на технологии в ПУ "Паисий Хилендарски"
Бенефициент: Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 17.10.2012
Начална дата: 05.12.2012
Дата на приключване: 05.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Изграждане на капацитет за трансфер на технологии в ПУ „Паисий Хилендарски”
Дейности: 12 Създаване на прототип
4.2 Изработка на рекламна брошура и картонени папки
9. Мониторинг и анализ
18 Разходи за консултански услуги по изготвяне на ПП
7. Защита интелект. собственост Патентна защита
3. Имплементиране база данни“Пълдин иновации“
8.3. Маркетингови анализи на иновативните разработки
10 Конференции
20 Визуализация Табела
14 Създаване на интернет страница
15 Режийни разходи
4. Публично утвърждаване ТТО /съобщение и пресматеиали до медиите/
11 Провеждане на срещи и пътуващи представяния
4.1 Интернет реклама за популяризиране на дейността
6. Картографиране иновационен потенциал
17 Разходи за участия в бизнес форуми, панаири
16 Разходи за консумативи
8.2 Оценки на патентния потенциал
5. Подкрепа академ. придприемачество
19 Одит
1. Оборудване ТТО Разходи за ДМА
2. Изграждане база данни „Пълдин иновации”
8. Трансфер на технологии Извършване на технически оценки
8.1 Изработване на икономически и финансови оценки
8.4 Извършване на технически анализи и консултации
8.5 Изработка на бизнес план за иновативни продукти
13 Управление на проекта Разходи за възнаграждения
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 90 839 BGN
Общ бюджет: 94 112 BGN
БФП: 61 726 BGN
Общо изплатени средства: 47 169 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 61 726 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 859 BGN
2014 25 471 BGN
2015 17 839 BGN
47 169 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 52 467 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 3 280 BGN
2014 21 650 BGN
2015 15 164 BGN
40 094 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 259 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 579 BGN
2014 3 821 BGN
2015 2 676 BGN
7 075 BGN
Финансиране от бенефициента 45 261 BGN
Индикатори
Индикатор 1 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 2 брой подкрепени/създадени центрове за трансфер на технологии, технологични инкубатори, технологични центрове, технологочни паркове и други проиновативни посредници
Индикатор 3 брой предприятия, които използват услугите на проиновативни посредници
Индикатор 4 Създадени работни места в подкрепените офиси за технологичен трансфер
Индикатор 5 Създадени инвестиции в подкрепените офиси за технологичен трансфер
Индикатор 6 Изграждане, поддържане и актуализиране на база данни с наличната експертиза в направленията, в които работят изследователите от ПУ, релевантни на актуалните и потенциални потребности на фирмите в страната и региона, включваща виртуална „борса за научни р
Индикатор 7 Изграждане, поддържане и актуализиране на база данни на фирмите с иновативен потенциал в региона, включително фирмите потребители на знания и технологии, развивани в ПУ
Индикатор 8 Изграждане, поддържане и актуализиране на заявени потребности от R&D услуга от фирмите
Индикатор 9 Провеждане на срещи и събития за представяне на иновативни разработки А) срещи с фирми
Индикатор 10 Провеждане на срещи и събития за представяне на иновативни разработки Б) конференции
Индикатор 11 Организация на обучителни семинари в по предприемачество и иновации
Индикатор 12 Предоставяне на технически оценки и консултантски услуги в областта на индустриалната и интелектуална собственост, маркетинг на нови продукти и технологии, бизнес-планиране и др.
Индикатор 13 Съвместно участие на Центъра (ТТО) и партньори от бизнеса в реализирането на национални и международни НИРД проекти (в т. ч. по програма „Конкурентоспособност” рамковите програми на ЕС и др.)
Индикатор 14 Подкрепа на стартиращи и spin-of фирми, работещи по приоритетните за ОП „Конкурентоспособност” области
Индикатор 15 (Д) Реализирани нови и/или усъвършенствани продукти процеси и услуга, като поне една трета от тях ще бъдат изцяло създадени от университета и внедрени във фирмите в региона.
Индикатор 16 (Д) Реализирани инвестиционни проекти
Индикатор 17 (Д) Подкрепени стартиращи иновативни предприятия (в т.ч. spin-off фирми)
Индикатор 18 (Д) Брой иновации, въведени и/или готови да бъдат въведени на пазара
Индикатор 19 (Д) Временно и/или трайно наети млади изследователи във фирми-партньори на ТТО (вкл. студенти)
Индикатор 20 (Д) Подадени заявки за търговски марки, дизайни, патенит и др.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз