Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0028-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/019
Наименование: Интегриран проект за развитие на културно-историч1еския туристически продукт и свързаната с него инфраструктура в община Габрово
Бенефициент: Община Габрово
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 23.11.2011
Дата на приключване: 26.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Габрово
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е развитие на туристически продукт, включващ интегриран и специфичен комплекс от най-популярните национални обекти на културно историческото наследство на община Габрово.
Дейности: дейност 1 (Организация и управление)
дейност 2 (Тръжни процедури)
дейност 3 (СМР)
дейност 4 (Строителен надзор)
дейност 5 (Авторски надзор)
дейност 6 (Доставка оборудване и обзавеждане)
дейност 8 (Маркетинг и популяризиране)
дейност 9 (ИПВ)
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 5 919 892 BGN
Общ бюджет: 5 771 518 BGN
БФП: 5 503 547 BGN
Общо изплатени средства: 5 420 793 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 5 503 547 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 147 758 BGN
2013 3 333 791 BGN
2014 1 328 812 BGN
2015 610 433 BGN
5 420 793 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 4 678 015 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 125 594 BGN
2013 2 833 722 BGN
2014 1 129 490 BGN
2015 518 868 BGN
4 607 674 BGN
В т.ч. Национално финансиране 825 532 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 22 164 BGN
2013 500 069 BGN
2014 199 322 BGN
2015 91 565 BGN
813 119 BGN
Финансиране от бенефициента 275 704 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 5 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 6 Брой обучен персонал на подкрепените атракции
Индикатор 7 Работни места създадени като резултат от проекта - които ще бъдат осигурени и след приключването на финансовата подкрепа по ОПРР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз