Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.1.08-0012-C0001
Номер на проект: Д01-3130/05.02.2013
Наименование: Усъвършенстване на системата за управление на работните процеси в Университета по хранителни технологии - гр. Пловдив
Бенефициент: Университет по хранителни технологии
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 20.11.2012
Начална дата: 05.02.2013
Дата на приключване: 05.12.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проекта е да се усъвършенстват работните процеси в Университета по хранителни технологии - гр. Пловдив чрез внедряване на системи за управление на учебния процес и човешкия ресурс
Дейности: 1. Подготовка и организация на изпълнението на проекта Да се създаде административна подготовка и да се мобилизарат всички необходими ресурси за правилното, навременно, целесъобразно и законосъобразно изпълнение на проекта.
2. Провеждане на тръжни процедури и избор на изпълнители на проектните дейности Да се направи подбор на възможно най-добрите условия и изпълнители на проектните дейности, така че да се получат желаните резултати и постиганат конкретните ефекти.
3. Анализ на работните процеси в университета, идентифициране на пропуските и необходимите действия за повишаване на качеството на управление Да се извърши качествен анализ на работните процеси в Университета по хранителни технологии - гр. Пловдив и да се направи оценка на тяхната ефективност и необходимост от корекции.
4. Усъвършенстване на работните процеси в университета чрез тяхното моделиране със специализиран софтуер Да се моделират основните работни процеси в университета и да се изведат критерии и мерки за повишаване качеството на образователния процес.
5. Усъвършенстване на системата за управление на университета на основата на IT технологиите Да се усъвършенства системата за управление на качеството в университета чрез внедряването на софтуерни системи за отделните модули и да се обучат преподавателите и служителите за работа с тях.
6. Информираност и публичност на проекта Да се изпълнят мерки за представяне на настоящия проект, неговата същност, цели и очаквани резултати, както и да се осигури публичност и информиране на обществеността, относно финансовия принос на ЕС и ОП „Развитие на човешките ресурси” за неговата реализацията.
7. Одит на проекта Да се удостовери законосъобразността и целесъобразността на направените разходи по проекта пред ОПРЧР и да се отчете коректността на използване на предоставената безвъзмездна финансова помощ.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 440 824 BGN
Общ бюджет: 390 412 BGN
БФП: 390 412 BGN
Общо изплатени средства: 390 412 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 390 412 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 88 165 BGN
2014 189 558 BGN
2015 112 688 BGN
390 412 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 331 850 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 74 940 BGN
2014 161 125 BGN
2015 95 785 BGN
331 850 BGN
В т.ч. Национално финансиране 58 562 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 13 225 BGN
2014 28 434 BGN
2015 16 903 BGN
58 562 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Висши училища разработили критерии, показатели, методи и процедури за осигуряване на системи за управление за оценка на изпълняваните от тях дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз