Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 105524355 ФИСК ОДИТ
Седалище Област: Видин Oбщина: Видин 3700 Видин ул. Княз Александър Батенберг No 1, ет. 3
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Осигуряване на ефективна образователна инфраструктура в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, община Димово в подкрепа на местното развитие BG161PO001-4.1.01-0051-C0001
Модерно училище - качествено образование BG161PO001-4.1.01-0029-C0001
Реконструкция на общински път IV-82222 “с.Шипочане-с.Гуцал” от км.0+000 до км.8+000 (SFO2574 /ІІ-82, Долна Баня-Самоков/-Гуцал-/ІІІ-822/) BG161PO001-2.1.02-0017-C0001
Ремонт и модернизация на общински учебни и детски заведения в Община Пещера BG161PO001-1.1.01-0050-C0001
"Модернизирани технологии за повече и по-качествени хляб и хлебни изделия" BG161PO003-2.1.04-0179-C0001
Ремонт на училищен комплекс – СОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Дреновец BG161PO001-4.1.01-0130-C0001
Внедряването на нови технологии в производствения процес и диверсифицирането на предлагането като фактори за създаване на конкурентни предимства и пазарно развитие на „Мегапорт” ООД BG161PO003-2.1.07-0071-C0001
Ремонт, оборудване и модернизиране на УМБАЛ д-р Георги Странски, гр.Плевен BG161PO001-1.1.08-0016-C0001
Ремонт, реконструкция, обновяване и оптимизиране на сградния фонд на МБАЛ, д-р Стамен Илиев АД, Монтана BG161PO001-1.1.08-0017-C0001
Корекция на река Глазне в гр. Банско - І етап, община Банско BG161PO001-4.1.04-0001-C0001
Корекция на река Боклуджа, град Самоков, община Самоков BG161PO001-1.4.06-0012-C0001
"Реконструкция на охранителни (отводнителни) канали и ремонт на съществуващи към тях защитни съоражения с цел предпазване от наводнения на с. Крушовене, община Долна Митрополия" BG161PO001-1.4.06-0017-C0001
„Конкурентоспособност и устойчив растеж на „Дилтекс” ООД чрез интегрирано внедряване на системи за управление” BG161PO003-2.1.08-0413-C0001
"Общинска декада на културата и изкуството в гр. Тръстеник, община Долна Митрополия" BG161PO001-1.1.10-0044-C0001
Създаване на иновативен продукт за автоматизирано събиране, обработване, разпознаване и класифициране на нормативни текстове BG161PO003-1.1.01-0177-C0001
"Съхраняване на културно-историческото наследство и разнообразяване на туристическото предлагане в района на Белоградчишката крепост" BG161PO001-3.1.03-0045-C0001
ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА "КИТЕКС ОЙЛ" ЕООД BG161PO003-2.1.10-0001-C0001
Обновяване и ремонтни дейности на отделения в МБАЛ-Самоков BG161PO001-1.1.12-0017-C0001
Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Кула BG051PO002-1.3.04-0013-C0001
Община Трън: с отговорност към бъдещето.Прилагане на мерки за енергийна ефективност в сградата на СОУ "Гео Милев", гр.Трън BG161PO001-4.1.03-0012-C0001
Внедряване на мерки за енергийна ефективност в ОУ "Владимир Минчев", с. Владимирово, община Бойчиновци и извършване на СМР, свързани с тях BG161PO001-4.1.03-0002-C0001
Почистване на речното корито, изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения на река Ерма за предотвратяване на наводнения на територията на гр. Трън, общ.Трън BG161PO001-4.1.04-0049-C0001
Прилагане на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Хр.Ботев", гр.Белоградчик и ОУ "Васил Априлов" с. Рабиша, община Белоградчик BG161PO001-4.1.03-0060-C0001
Конкурентоспособност и ''зелен растеж'' чрез разширяване на рециклиращите мощности BG161PO003-2.3.01-0028-C0001
Непознатата България - Откритието - Западни покрайнини BG161PO001-3.2.02-0016-C0001
Повишаване конкурентоспособността на „Пласт - 60” ЕООД чрез внедряване в производство на автоматизирана система за производство на нова продуктова гама BG161PO003-2.1.13-0375-C0001
„Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Белоградчик” BG161PO001-5.3.03-0028-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз