Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-5.3.03-0028-C0001
Номер на проект: BG161PO001/5-03/2013/028
Наименование: „Изготвяне на интегриран план за градско възстановяване и развитие на гр. Белоградчик”
Бенефициент: Община Белоградчик
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 09.07.2013
Начална дата: 18.12.2013
Дата на приключване: 18.06.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Белоградчик
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е свързана с разработването на ефективен инструмент за планиране и развитие на територията на град Белоградчик чрез прилагането на единен подход за пространствена, времева и функционална координация и интеграция на политически и управленски действия и ресурси и специфични инструменти за решаване на проблемите на градската среда, подобряване на условията за живот и бизнес, усвояване на нейните сравнителни географски предимства и адекватно и устойчиво използване на наличните териториални ресурси.
Дейности: дейност 1 Дейности за организация и управление на проекта дейност 1 Дейности за организация и управление на проекта
дейност 2 Подготовка и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнител дейност 2 Подготовка и провеждане на обществени поръчки за избор на изпълнител
Дейност 3 Изпълнение на договор за изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Белградчик Дейност 3 Изпълнение на договор за изготвяне на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Белградчик
Дейност 4 Преценка за необходимостта от екологична оценка съгласно ЗООС и оценка за съвместимост, съгласно ЗБР или извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на ИПГВР Дейност 4 Преценка за необходимостта от екологична оценка съгласно ЗООС и оценка за съвместимост, съгласно ЗБР или извършване на екологична оценка и оценка за съвместимост на ИПГВР
Дейност 5 Мерки по информация и публичност Дейност 5 Мерки по информация и публичност
Дейност 6 Извършване на одит Дейност 6 Извършване на одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 197 451 BGN
Общ бюджет: 162 534 BGN
БФП: 162 534 BGN
Общо изплатени средства: 169 341 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 162 534 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 65 652 BGN
2015 103 688 BGN
169 341 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 138 154 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 58 742 BGN
2015 92 774 BGN
151 516 BGN
В т.ч. Национално финансиране 24 380 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 6 911 BGN
2015 10 915 BGN
17 825 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Разработени интегрирани планове за градско развитие


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз