Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.03-0060-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-03/2010/068
Наименование: Прилагане на мерки за енергийна ефективност в СОУ "Хр.Ботев", гр.Белоградчик и ОУ "Васил Априлов" с. Рабиша, община Белоградчик
Бенефициент: Община Белоградчик
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 04.11.2010
Начална дата: 12.04.2012
Дата на приключване: 12.01.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Белоградчик
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да се повиши енергийната ефективност и да се достигне висок клас на енергийна ефективност в СОУ „Хр. Ботев” гр. Белоградчик и ОУ „Васил Априлов” с. Рабиша, Община Белоградчик чрез прилагане на мерки за енергийна ефективност в ключова за общината образователна инфраструктура, която да обслужва потребности от основни образователни услуги на територията на цялата община – гр. Белоградчик, както и населени места, влизащи в обхвата на общината. В допълнение проектът ще допринесе за социалното включване на ученици от ромски произход чрез подобрена среда за пребиваване и засилено присъствие в учебния процес. Проектното предложение приоритетно е насочено към подобряване привлекателността и съживяването на основни образователни функции в община Белоградчик , гаранция за устойчивото й развитие като ключов център за сближаване и растеж. Реализацията на проекта ще допринесе за интензифициране на местното развитие, тъй като предлага инвестиция
Дейности: Дейност 1: Организация, управление и мониторинг на проекта Дейност 1: Организация, управление и мониторинг на проекта
Дейност 2: Осигуряване на публичност и визуализация на проекта Дейност 2: Осигуряване на публичност и визуализация на проекта
Дейност 3: Подготовка на документация за провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители Дейност 3: Подготовка на документация за провеждане на процедура за възлагане на обществени поръчки за избор на изпълнители
дейност: 4 Избор на изпълнител за СМР и външни услуги дейност: 4 Избор на изпълнител за СМР и външни услуги
дейност: 5 Извършване на строително-монтажни работи (СМР) дейност: 5 Извършване на строително-монтажни работи (СМР)
дейност 6: Изпълнение на независим строителен надзор дейност 6: Изпълнение на независим строителен надзор
Дейност 7: Въвеждане на обектите в експлоатация Дейност 7: Въвеждане на обектите в експлоатация
дейност 8 Извършване на одит на проекта дейност 8 Извършване на одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 895 242 BGN
Общ бюджет: 786 611 BGN
БФП: 786 611 BGN
Общо изплатени средства: 668 619 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 786 611 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 266 334 BGN
2013 402 285 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
668 619 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 668 619 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 266 334 BGN
2013 402 285 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
668 619 BGN
В т.ч. Национално финансиране 117 992 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 2 365 BGN
Индикатори
Индикатор 1 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции
Индикатор 2 Икономия на енергия от обновяването на сградите на образователната инфраструктура
Индикатор 3 Ученици/деца, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 4 Брой създадени нови работни места
Индикатор 5 !Подобрена образователна инфраструктура – кв.м. РЗП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз