Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0130-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/057-02
Наименование: Ремонт на училищен комплекс – СОУ „Н. Й. Вапцаров” с. Дреновец
Бенефициент: Община Ружинци
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 09.10.2008
Начална дата: 16.07.2009
Дата на приключване: 16.07.2011
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Ружинци
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е да се осигури подходяща и рентабилна образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие посредством обновяване, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изграждането на достъпна архитектурна среда в СОУ „Н.Й.Вапцаров” - с.Дреновец, което обслужва и 4 околни села на общината, с концентрация на население от малцинствата, включително роми. От това следва подобряване качеството на живот и работната среда с по-добър достъп до основните
Дейности: дейност 1 Организация и управление
дейност 2 Информационно-популяризаторска
дейност 3 Избор на изпълнител на СМР
дейност 4 Избор на строителен и авторски надзор
дейност 5 Строително ремонтни работи
дейност Приемане на обекта и отчитане проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 840 172 BGN
Общ бюджет: 797 090 BGN
БФП: 797 090 BGN
Общо изплатени средства: 790 532 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 797 090 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 252 052 BGN
2011 230 213 BGN
2012 308 267 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
790 532 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 677 527 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 214 244 BGN
2011 195 681 BGN
2012 262 027 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
671 952 BGN
В т.ч. Национално финансиране 119 564 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 37 808 BGN
2011 34 532 BGN
2012 46 240 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
118 580 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновената сграда
Индикатор 3 Икономия на енергия от обновяване на сградата..
Индикатор 4 Създаване на нови работни места: - постоянни - временни ( наети за ремонта)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз