Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.10-0001-C0001
Номер на проект: ТМУ-02-2
Наименование: ПОВИШАВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА "КИТЕКС ОЙЛ" ЕООД
Бенефициент: "КИТЕКС ОЙЛ" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 28.10.2011
Начална дата: 06.12.2011
Дата на приключване: 06.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкурентоспособността на специализираното предприятие „Китекс Ойл” ЕООД – гр. Видин чрез инвестиции в съвременни технологии и оборудване и предоставяне на професионални консултации за пазарна реализация на новите услуги, водещо до динамична икономика и конкурентоспособност на трансграничния регион на област Видин.
Дейности: Дейност 1. Подготвителните дейности
Подготовка на Дейност 2. Вътрешен мониторинг и контрол
Изпълнение на Дейност 2. Вътрешен мониторинг и контрол
Подготовка на Дейност 3. Провеждане на процедури за избор на изпълнители
Изьпълнение на Дейност 3. Провеждане на процедури за избор на изпълнители
Изпълнение на Дейност 4. Публичност и визуализация
Изпълнение на Дейност 5. Разработка на бизнес стратегия
Подготовка на Дейност 6. Закупуване и въвеждане в експлоатация на ДА
Изпълнение на Дейност 6. Закупуване и въвеждане в експлоатация на ДА
Изпълнение на Дейност 7. Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 301 275 BGN
Общ бюджет: 314 458 BGN
БФП: 298 735 BGN
Общо изплатени средства: 298 735 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 298 735 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 298 735 BGN
2015 0 BGN
298 735 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 253 925 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 253 925 BGN
2015 0 BGN
253 925 BGN
В т.ч. Национално финансиране 44 810 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 44 810 BGN
2015 0 BGN
44 810 BGN
Финансиране от бенефициента 15 857 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 Подкрепени предприятия, които въвеждат в употреба нови технологии
Индикатор 4 СБрой създадени нови работни места
Индикатор 5 Инвестиционни проекти
Индикатор 6 Създадени инвестиции от подкрепените предприятия
Индикатор 7 Реализиран брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Проведени процедури за избор на изпълнители
Индикатор 9 Сключени договори с изпълнители
Индикатор 10 Въвъдено в експлоатация ново оборудване
Индикатор 11 Въведени софтуерни приложения
Индикатор 12 Монтирани табели за визуализация
Индикатор 13 Поставени стикери за визуализация
Индикатор 14 Публикации в регионален печат
Индикатор 15 Проведени срещи на екипа за управление на проекта
Индикатор 16 Получени професионални консултации
Индикатор 17 Въведени иновативни технологии
Индикатор 18 Обхванато население от предоставяната нова услуга
Индикатор 19 Брой проекти за подобряване на ИКТ в предприятията
Индикатор 20 Брой въведени иновации


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз