Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-1.3.04-0013-C0001
Номер на проект: A10-13-13
Наименование: Подобряване процеса на прилагане на политики и подготовка за разработване на стратегически документи на община Кула
Бенефициент: Община Кула
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 01.11.2011
Начална дата: 08.02.2012
Дата на приключване: 08.08.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Кула
Описание
Описание на проекта: Подобряване процесите на разработване, прилагане и контрол при изпълнението на политики в партньорство и координация с всички заинтересовани страни.
Дейности: Дейност 1 Провеждане на социологическо проучване, във връзка с актуализирането на Общинския план за развитие на Община Кула за периода 2014 – 2020 г., част от стратегията за развитие на област Видин
Дейност 2 Изготвяне на програма за реализация на общински план за развитие на Община Кула, в съответствие с областната стратегия за развитие
Дейност 3 Разработване на Вътрешни правила за мониторинг и контрол върху реализирането на Общински план за развитие на Община Кула (2014 г. – 2020 г.) и върху изпълнението на политики от общинската администрация
Дейност 4 Провеждане на съпътстващи обучения на общински служители и на представители на структурите на гражданското общество (СГО), с цел придобиване на умения за стратегическо планиране
Дейност 5 Събиране на статистическа информация и осъществяване на предварителен анализ, във връзка с изготвянето на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Кула
Дейност 6 Събиране на статистическа информация и осъществяване на предварителен анализ, във връзка с изготвянето на общинска Стратегия за развитие на туризма на Община Кула
Дейност 7 Мерки за информация и публичност
Дейност 8 Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 270 572 BGN
Общ бюджет: 187 907 BGN
БФП: 187 907 BGN
Общо изплатени средства: 187 907 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 187 907 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 60 386 BGN
2013 33 737 BGN
2014 93 783 BGN
2015 0 BGN
187 907 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 159 721 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 51 328 BGN
2013 28 676 BGN
2014 79 716 BGN
2015 0 BGN
159 721 BGN
В т.ч. Национално финансиране 28 186 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 058 BGN
2013 5 061 BGN
2014 14 067 BGN
2015 0 BGN
28 186 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Проведено социологическо проучване
Индикатор 2 По Дейност 1 - Изготвен анализ
Индикатор 3 По Дейност 1 - Изготвен аналитичен доклад, базиран на междинната оценка на изпълнението на общинския план за развитие
Индикатор 4 По Дейност 2 - Изготвена програма за реализация на общинския план за развитие
Индикатор 5 По Дейност 2 - Идентифицирани и разработени проекти
Индикатор 6 По Дейност 3 - Разработени и приети „Вътрешни правила за мониторинг и контрол на прилаганите политики от общинската администрация”
Индикатор 7 По Дейност 4 - Брой проведени съпътстващи обучения
Индикатор 8 По дейност 4 - Брой обучени служители от община Кула и на кметствата към нея
Индикатор 9 По Дейност 4 - Брой обучени представители на СГО
Индикатор 10 По Дейност 5 - Извършен предварителен анализ на събрана информация за изготвяне на Стратегия за управление на общинската собственост
Индикатор 11 По Дейност 6 - Извършен предварителен анализ на събрана информация за изготвяне на Стратегия за развитие на туризма
Индикатор 12 По Дейност 7 - Провеждане на пресконференции за популяризиране на проекта (начална и финална)
Индикатор 13 По Дейност 7 - Изработване на информационни табели
Индикатор 14 По Дейност 7 - Изработване на банер
Индикатор 15 По Дейност 7 - Отпечатване и разпространение на информационни брошури
Индикатор 16 По Дейност 7 - Изработване на комплект от обучителни материали, в т.ч.(папки, презентационни материали, USB стика, химикалки, листа за писане, „Вътрешни правила за мониторинг и контрол на прилаганите политики от общинската администрация”
Индикатор 17 По Дейност 7 - Изработване на удостоверения за успешно преминат курс на обучение
Индикатор 18 По Дейност 7 - Публикации в национални печатни медии
Индикатор 19 По Дейност 7 - Публикации в регионални печатни медии
Индикатор 20 По Дейност 7 - Участие в информационни емисии по регионални радиа
Индикатор 21 По Дейност 7 - Публикуване на информация на сайта http://www.kulamunicipality.com/
Индикатор 22 По дейност 8 - Проведени междинни одитни проверки
Индикатор 23 По дейност 8 - Извършена окончателна одитна проверка
Индикатор 24 По дейност 8 - изготвени одитни доклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз