Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-2.1.02-0017-C0001
Номер на проект: BG161РО001/2.1-02/2007/014-01
Наименование: Реконструкция на общински път IV-82222 “с.Шипочане-с.Гуцал” от км.0+000 до км.8+000 (SFO2574 /ІІ-82, Долна Баня-Самоков/-Гуцал-/ІІІ-822/)
Бенефициент: Община Самоков
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 28.05.2008
Начална дата: 04.06.2008
Дата на приключване: 04.06.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Самоков
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящето проектно предложение е: Подобряване на достъпността, взаимосвързаността и сближаването в региона чрез реконструкция и ремонт на общинската пътна мрежа на територията на община Самоков
Дейности: Дейност 1: „Сформиране на екип за стартиране на дейностите по проекта”
Възлагане и изготвяне на актуализация на технически проект за реконструкция на общински път с.Шипочане и с.Гуцал и изработване на План за безопасност и здраве”
„Организиране и провеждане на прес-конференция за осигуряване публичност на проекта”
Избор на консултант за подготовка на тръжни процедури
Подготовка на тръжна документации и провеждане на процедури за избор на изпълнител на строителните дейности и изпълнител на строителен надзор
Изпълнение на Строително- монтажни дейности
Въвеждане в експлоатация и организиране и провеждане на заключителна прес-конференция, публикуване на прес-съобщение и изготвяне на информационни табели”
Одит на проекта
Изготвяне на окончателен технически и финансов отчет по проекта и предаване на отчетите
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 4 949 410 BGN
Общ бюджет: 3 353 644 BGN
БФП: 3 353 644 BGN
Общо изплатени средства: 3 353 644 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 353 644 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 3 353 644 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 353 644 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 850 598 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 2 850 598 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 850 598 BGN
В т.ч. Национално финансиране 503 047 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 503 047 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
503 047 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 стойност на спестено време в евро/год в резултат от реконструирани пътища за пътници и товари
Индикатор 2 увеличаване на трафика на пътници и товари по рехабилитирани пътища (база 2006 г.)
Индикатор 3 км реконструирани пътища
Индикатор 4 Създаване на нови работни места - постоянни места
Индикатор 5 Създаване на нов работни места - временни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз