Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.3.01-0028-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Конкурентоспособност и ''зелен растеж'' чрез разширяване на рециклиращите мощности
Бенефициент: Мегапорт ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 14.06.2012
Начална дата: 12.07.2012
Дата на приключване: 12.07.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Проектът предвижда по Компонент 1 б) доставка на оборудване за повишаване капацитета и ефективността при почистване и изсушаване на отпадъчни фолиа, високотехнологична гранулираща система, оборудване за обработка на разнообразни отпадъци и оборудване за директна екструзия от HDPE технологичен отпадък
Дейности: Дейност 1: Провеждане на процедура за избор на доставчици на оборудване
Дейност 2: Доставка на оборудване за повишаване капацитета и ефективността при почистване и изсушаване на отпадъчни фолиа
Дейност 3: Доставка на високотехнологична гранулираща система
Дейност 4: Доставка на оборудване за обработка на разнообразни отпадъци
Дейност 5: Доставка на оборудване за директна екструзия от HDPE технологичен отпадък
Дейност 6: Визуализация и публичност на проекта
Дейност 7: Независим финансов одит на проекта
Дейност 8: Консултантски услуги
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 824 600 BGN
Общ бюджет: 3 615 866 BGN
БФП: 1 807 933 BGN
Общо изплатени средства: 1 807 931 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 807 933 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 364 920 BGN
2014 1 443 011 BGN
2015 0 BGN
1 807 931 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 536 743 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 310 182 BGN
2014 1 226 559 BGN
2015 0 BGN
1 536 741 BGN
В т.ч. Национално финансиране 271 190 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 54 738 BGN
2014 216 452 BGN
2015 0 BGN
271 190 BGN
Финансиране от бенефициента 1 824 600 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 4 брой енергийно ефективни технологии/процеси/решения, въведени в подкрепените предприятия
Индикатор 5 Индикатор 1: Въведени в експлоатация нови машини за рециклиране на отпадъчно фолио
Индикатор 6 Индикатор 2: Изработени и монтирани информационни табели (временни и постоянни)
Индикатор 7 Индикатор 3: Публикации за проекта на интернет страницата на „Мегапорт”
Индикатор 8 Индикатор 4: Стикери за визуализация на оборудването
Индикатор 9 Индикатор 5: Изготвен доклад от независим одитор
Индикатор 10 Индикатор 2: Въведени нови технологии / продукти / услуги (общ брой): 5.1. нови техно логии (брой) 5.2. нови продукти (брой) 5.3. нови услуги (брой)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз