Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.13-0375-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване конкурентоспособността на „Пласт - 60” ЕООД чрез внедряване в производство на автоматизирана система за производство на нова продуктова гама
Бенефициент: "ПЛАСТ - 60" ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2012
Начална дата: 30.10.2012
Дата на приключване: 30.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Асеновград
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на „Пласт - 60” ЕООД чрез внедряване в производство на автоматизирана система за производство на нова продуктова гама.
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1„Закупуване на технологично оборудване”
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 ”Визуализация на проектните дейности”
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 ” Одитиране”
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 378 937 BGN
Общ бюджет: 539 678 BGN
БФП: 377 775 BGN
Общо изплатени средства: 377 775 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 377 775 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 377 775 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
377 775 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 321 108 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 321 108 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
321 108 BGN
В т.ч. Национално финансиране 56 666 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 56 666 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 666 BGN
Финансиране от бенефициента 162 402 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой създадени работни места
Индикатор 2 създадени инвестиции (млн. евро)
Индикатор 3 брой проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 4 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 5 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 6 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 7 Индикатор 1: Разработена тръжна документация по процедура за открит избор на доставчик на предвиденото оборудване съгласно изискванията на ПМС 55/12.03.2007 г
Индикатор 8 Индикатор 2: Закупено технологично оборудване и заприходени ДМА
Индикатор 9 Индикатор 3: Изработени комплект материали за визуализация
Индикатор 10 Индикатор 4: извършен одит на проектните дейности и разходи
Индикатор 11 Индикатор 5: Въведени нови технологии / продукти (общ брой):
Индикатор 12 Индикатор 6: Увеличение на финансовия резултат в тригодешен план след изпълнение на проекта
Индикатор 13 Индикатор 7: Увеличение на общите приходи от продажби в тригодешен план след изпълнение на проекта
Индикатор 14 Индикатор 8: Увеличение на приходите от износ в тригодишен план след изпълнение на проекта
Индикатор 15 Индикатор 9: Увеличение на дела на приходи от износ от общо приходи от продажби на годишна база в резултат от изпълнение на проекта
Индикатор 16 Индикатор 10: Реализирани инвестиционни проекти


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз