Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0017-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/018-03
Наименование: "Реконструкция на охранителни (отводнителни) канали и ремонт на съществуващи към тях защитни съоражения с цел предпазване от наводнения на с. Крушовене, община Долна Митрополия"
Бенефициент: Община Долна Митрополия
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 03.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Долна Митрополия
Описание
Описание на проекта: Общата цел на настоящото проектно предложение е свързана с предприемане на мерки за предотвратяване на риска от наводнения и причиняване на щети на населението, за да се гарантира повишаване качеството на живот и осигурявана на малксимално безопасни, здравословни и екологични условия за живеене на населението на с. Крушовене, част от агломерационния ареал на Долна Митрополия.
Дейности: Изпълнение на дейност 1 Организация и управление на проекта
Изпълнение на дейност 2. Изготвяне и провеждане на тръжни процедури за избор на изпълнители.
Изпълнение на дейност 3 Строително – ремонтни дейности по реконструкция на хидротехническа инфраструктура - охранителни (отводнителни) канали и събирател и ремонт на съществуващи към него защитни съоръжения (диги)
Изпълнение на дейност 4 Строителен надзор
Изпълнение на дейност 5 Автроски надзор
Изпълнение на дейност 6 Дейности по осигуряване на визуализация и публичност на проекта
Изпълнение на дейност 7 Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 905 312 BGN
Общ бюджет: 874 729 BGN
БФП: 832 704 BGN
Общо изплатени средства: 791 069 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 832 704 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 301 016 BGN
2013 490 053 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
791 069 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 707 799 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 269 330 BGN
2013 438 469 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
707 799 BGN
В т.ч. Национално финансиране 124 906 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 31 686 BGN
2013 51 585 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
83 270 BGN
Финансиране от бенефициента 42 735 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз