Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.1.03-0045-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.1-03/2010/017-02
Наименование: "Съхраняване на културно-историческото наследство и разнообразяване на туристическото предлагане в района на Белоградчишката крепост"
Бенефициент: Община Белоградчик
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 22.07.2011
Начална дата: 23.11.2011
Дата на приключване: 25.01.2016
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Белоградчик
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение „Съхраняване на културно-историческото наследство и разнообразяване на туристическото предлагане в района на „Белоградчишката крепост”” е да се подобри качеството на живот на местното население във всичките му аспекти посредством стимулиране на туристическото търсене и предлагане, целенасочено намаляване на безработицата, поощряване на средния и малък бизнес в сферата на туризма, повишаване квалификацията на местното население и подготовка на общинските служители съобразно предизвикателствата на съвременния туризъм, разнообразяване на туристическите продукти с цел постигане на целогодишен туризъм, максимално експониране и разумно, екологосъобразно експлоатиране на уникалните природни дадености и културно-исторически ценности в региона.
Дейности: Дейност 1: Сформиране на екип за ефективна организация и управление на проектните дейности
Дейност 2: Подготовка за възлагане на обществени поръчки за строителство, доставки и услуги-избор на консултант
Дейност 3: За изготвяне на тръжни досиета за провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки по ЗОП/НВМОП за строителство, доставки и услуги
Дейност 4: Изпълнение на договор за строителство
Дейност 5: Строителен надзор
Дейност 6: Авторски надзор
Дейност 7: Придобиване на съоръжения, оборудване и обзавеждане
Дейност 8: Придобиване на нематериални активи
Дейност 9: Публичност на проекта
Дейност 10: Публичност на атракциите
Дейност 11: Обучение на персонала, обслужващ обекта на интервенция
Дейност 12: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 811 399 BGN
Общ бюджет: 2 564 606 BGN
БФП: 2 391 462 BGN
Общо изплатени средства: 1 679 131 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 391 462 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 639 846 BGN
2014 39 286 BGN
2015 0 BGN
1 679 131 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 032 743 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 393 869 BGN
2014 33 393 BGN
2015 0 BGN
1 427 262 BGN
В т.ч. Национално финансиране 358 719 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 245 977 BGN
2014 5 893 BGN
2015 0 BGN
251 870 BGN
Финансиране от бенефициента 363 421 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база
Индикатор 2 допълнителен годишен брой посетители на подкрепените атракции
Индикатор 3 удивлетвореност на посетителите от атракциите и информационните услуги
Индикатор 4 брой развити туристически атракции/обекти
Индикатор 5 Брой нощувки в съответната територия
Индикатор 6 Брой обучен персонал на подкрепените атракции
Индикатор 7 Работни места създадени във връзка с изпълнението на проекта
Индикатор 8 Работни места създадени като резултат от проекта - които ще бъдат осигурени и след приключването на финансовата подкрепа по ОПРР


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз