Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.06-0012-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-06/2010/006-01
Наименование: Корекция на река Боклуджа, град Самоков, община Самоков
Бенефициент: Община Самоков
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 12.04.2011
Начална дата: 03.06.2011
Дата на приключване: 03.11.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Самоков
Описание
Описание на проекта: Да допринесе за подобряване качеството на физическата и жизнената градска среда на общинския център град Самоков, чрез предотвратяване на рисковете от наводнение, като предпоставка за устойчива и екологична градска среда за по-високо качество на живот и създаване на нови възможности за социално – икономическо развитие, чрез прилагане на интегриран подход в развитието на взаимосвързани елементи и компоненти върху целевата територия за постигане на максимална концентрация и комплексно въздействие на предвидената инвестиция, равнопоставеност и социална интеграция на необлагодетелстваните групи на населението.
Дейности: дейност 1 Сформиране на екип за успешно управление и изпълнение по проекта
Дейност 2 Оперативен и финансов мениджмънт, вътрешен мониторинг и контрол на възложените дейности на изпълнители. Одит на проекта.
Дейност 3 Информация и публичност-„Организиране и провеждане на прес-конференция за осигуряване публичност на проекта”
Дейност 8: „Изготвяне на окончателен технически и финансов отчет по проекта и предаване на отчетите”
Дейност 4 Избор на консултант за подготовка на тръжни процедури
Дейност 5 Подготовка на документацията за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, провеждане на процедура, сключване договори с определените изпълнители.
Дейност 6 Изпълнение на строително – монтажни дейност
Дейност 7 Авторски и строителен надзор
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 047 331 BGN
Общ бюджет: 985 754 BGN
БФП: 985 754 BGN
Общо изплатени средства: 936 467 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 985 754 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 348 238 BGN
2013 588 229 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
936 467 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 837 891 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 311 581 BGN
2013 526 310 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
837 891 BGN
В т.ч. Национално финансиране 147 863 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 36 657 BGN
2013 61 919 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
98 575 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места: постоянни, временни
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения и/или брегова ерозия в селищата от oбщините от агломерационните ареали
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места
Индикатор 4 Дължина на защитени или възстановени брегове от ерозия


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз