Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.01-0029-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-01/2007/022-01
Наименование: Модерно училище - качествено образование
Бенефициент: Община Никопол
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 18.07.2008
Начална дата: 01.08.2008
Дата на приключване: 01.03.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Никопол
Описание
Описание на проекта: Общата цел на проектното предложение е подобряването условията на живот на гражданите в община Никопол чрез обновяване /ремонт / и модернизиране на материално-техническата база на училищната инфраструктура на територията на общината, както и посредством прилагане на мерки за енергийна ефективност и изграждане на архитектурна достъпна среда.
Дейности: Подготовка и Изпълнение на дейност 1 (Съставяне на екип по управление на проекта)
Подготовка и Изпълнение на дейност 2 (Провеждане на информационна кампания)
Подготовка и Изпълнение на дейност 3 (Подготовка на тръжна документация)
Подготовка и Изпълнение на дейност 4 (Провеждане на тръжна процедура)
Подготовка и Изпълнение на дейност 5 (Извършване на СМР)
Подготовка и Изпълнение на дейност 6 (Въвеждане на обекта в експлоатация)
Изпълнение на дейност 2 (Провеждане на информационна кампания)
Подготовка и Изпълнение на дейност 8 (Отчитане)
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:
ФИСК ОДИТ
Прайм Консултинг
"МОНОЛИТ" ООД
" Лазарови-2002" ООД
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 952 189 BGN
Общ бюджет: 649 683 BGN
БФП: 649 683 BGN
Общо изплатени средства: 649 640 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 649 683 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 190 438 BGN
2010 552 830 BGN
2011 0 BGN
2012 - 93 627 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
649 640 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 552 230 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 161 872 BGN
2010 469 905 BGN
2011 0 BGN
2012 - 79 583 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
552 194 BGN
В т.ч. Национално финансиране 97 452 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 28 566 BGN
2010 82 924 BGN
2011 0 BGN
2012 - 14 044 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
97 446 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Икономия на енергия от обновяване на страдите
Индикатор 2 Ученици, облагодетелствани от подобрена образователна инфраструктура
Индикатор 3 население, облагодетелствано от дребномащабни инвестиции


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз