Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.1.12-0017-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.1-11/2011/017-02
Наименование: Обновяване и ремонтни дейности на отделения в МБАЛ-Самоков
Бенефициент: Община Самоков
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 19.12.2011
Начална дата: 31.01.2012
Дата на приключване: 06.08.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Самоков
Описание
Описание на проекта: Основна цел на настоящото проектно предложение е подпомагане на община Самоков за създаване на условия за устойчиво местно развитие, чрез развитие на подходяща за здравна инфраструктура в съответствие с географските и демографски особености на общината.
Дейности: дейност 4 Извършване на строителен надзор при изпълнение на СМР на МБАЛ- Самоков ЕООД
дейност 5 Извършване на авторски надзор при изпълнение на СМР на МБАЛ-Самоков ЕООД
дейност 2 Подготовка на тръжна документация и провеждане на процедури за обществени поръчки (доставка на оборудване, изпълнение на СМР, изпълнение строителен и авторски надзор; дейности публичност и независим одит
дейност 8 Одит по проекта
дейност 6 Доставка на медицинско и не медицинско оборудване за МБАЛ-Самоков ЕООД
дейност 3 Извършване на Строително – ремонтни дейности на МБАЛ – Самоков” ЕООД
дейност 7 Информация и публичност
дейност 1 Организация и управление на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 497 208 BGN
Общ бюджет: 3 463 294 BGN
БФП: 3 268 913 BGN
Общо изплатени средства: 2 273 185 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 268 913 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 273 185 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 273 185 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 778 576 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 932 207 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 932 207 BGN
В т.ч. Национално финансиране 490 337 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 340 978 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
340 978 BGN
Финансиране от бенефициента 205 250 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Пациенти, облагодетелствани от подобрена здравна инфраструктура
Индикатор 2 Население, облагодетелствано от обновените сгради (с изключение на образователни и здравни институции)
Индикатор 3 Подобрена инфраструктура на здравеопазването
Индикатор 4 Брой пациенти, облагодетелствани от закупената апаратура/оборудване
Индикатор 5 Подобрена инфраструктура на здравеопазването – кв.м. РЗП
Индикатор 6 *Брой създадени временни работни места


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз