Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-4.1.04-0049-C0001
Номер на проект: BG161PO001/4.1-04/2010/037-02
Наименование: Почистване на речното корито, изграждане и укрепване на дребномащабни инфраструктурни съоръжения на река Ерма за предотвратяване на наводнения на територията на гр. Трън, общ.Трън
Бенефициент: Община Трън
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 20.05.2011
Начална дата: 16.03.2012
Дата на приключване: 16.03.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Перник
                    Трън
Описание
Описание на проекта: Общата цел на предложението съответства напълно на целта на настоящата схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, а именно – да се подобри качеството на околната среда и да се осъществи превенция на риска. Подобряването на физическата среда на основни функционални пространства в община Трън, чрез обезопасяване на рискови места от природни бедствия в градската зона, ще гарантира сигурност за живота и имуществото на жителите й. Това конкретно ще се постигне чрез подобряване и изграждане на инфраструктура за предотвратяване на наводнения, активизирали се в следствие поройните дъждове. Основната цел на проекта е повишаване качеството на живот, инвестиционната привлекателност за икономическото, туристическото и социално развитие на общината и подобряване на съответните екологични условия, чрез ограничаване и максимално предотвратяване на рисковете и щетите за живота и имуществото на населението на територията на град Трън. Целта ще се постигне чрез почистване на речно корито
Дейности: дейност 1 Сформиране на екип за успешно управление и изпълнение по проекта;
дейност 2 Оперативен и финансов мениджмънт, вътрешен мониторинг и контрол на възложените дейности на изпълнители. Одит на проекта
дейност 3 Информация и публичност за финансовия принос на ЕС за реализация на проекта
дейност 4 Избор на фирма за подготовка на документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка.
дейност 5 Провеждане на процедури и сключване на договори с определените изпълнители
дейност 6 Изпълнение на инфраструктурни мерки за почистване на речно корито, изграждане и укрепване на дребно мащабни инфраструктурни съоръжения на река Ерма
дейност 7 Изпълнение на авторски надзор и строителен надзор
дейност 8 Въвеждане в експлоатация
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 892 392 BGN
Общ бюджет: 783 149 BGN
БФП: 780 491 BGN
Общо изплатени средства: 741 467 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 780 491 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 741 467 BGN
2015 0 BGN
741 467 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 663 417 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 663 417 BGN
2015 0 BGN
663 417 BGN
В т.ч. Национално финансиране 117 074 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 78 049 BGN
2015 0 BGN
78 049 BGN
Финансиране от бенефициента 4 541 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни, временни
Индикатор 2 Население пряко облагодетелствано от изградената инфраструктура за предотвратяване на наводнения в селищата в 178-те малки общини
Индикатор 3 Дължина на изградените съоръжения за предотвратяване на наводнения в населени места на 178 малки общини
Индикатор 4 Дължина на почистените речни корита и дерета в селищата от 178-те малки общини


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз