Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Информация за организация
 


Идентификация
Име 121798467 "Роел-98" ООД
Седалище Област: София град Oбщина: Столична 1000 София София, бул. "Христо Смирненски" No.53
Организацията не участва в проекти, като бенефициент.
Организацията не участва в проекти, като партньор.
Списък проекти, в които организацията участва като изпълнител

Наименование на проекта Номер от ИСУН
Осигуряване на добро управление и изпълнение на ОПРР, чрез обезпечаване отпечатването, размножаването и окомплектоването на документи на УО. BG161PO001-5.3.01-0009-C0001
Подкрепа на Агенция за социално подпомагане за управлението на приоритетна ос 5 на ОП РЧР BG051PO001-8.1.03-0001-C0001
Подкрепа на Главна дирекция "Европеиски фондове, международни програми и проекти" на МТСП за управлението на ОП РЧР BG051PO001-8.1.04-0001-C0001
Подкрепа на Дирекция " Структурни фондове и международни образователни програми" в Министерството на образованието и науката за успешна управление на приоритетни оси 3 и 4 на ОП РЧР BG051PO001-8.1.01-0001-C0001
Подкрепа за информационното осигуряване на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” BG051PO001-8.2.01-0001-C0001
"Ефективно управление на Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика" 2007-2013" BG161PO003-5.0.01-0003-C0001
"ПУЛСС" - Практически увод в лечението на спешните състояния BG051PO001-6.2.02-0001-C0001
"Развитие на капацитета на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия за ефективно управление и изпълнение на Приоритетни оси 1 и 2 на ОП "Конкурентоспособност" BG161PO003-5.0.01-0005-C0001
"Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия" BG161PO003-4.2.01-0001-C0001
Повишаване ефективността на контролната дейност на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” BG051PO001-6.1.06-0001-C0001
Нов шанс за успех BG051PO001-4.3.01-0001-C0001
Подобряване контрола на труда BG051PO001-6.1.07-0001-C0001
„Подобряване качеството на образованието в средищните училища чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес” BG051PO001-3.1.06-0001-C0001
Внедряване на нови технологии за производство в Корект Трaнс 2000 ЕООД BG161PO003-2.1.10-0023-C0001
Усъвършенстване на системата за инспектиране на образованието BG051PO001-3.2.05-0001-C0001
Квалификация на педагогическите специалисти BG051PO001-3.1.03-0001-C0001
Система за кариерно ориентиране в училищното образование BG051PO001-4.3.02-0001-C0001
Компетентна съдебна система и повишаване на капацитета и ефективността в правораздаването чрез обучение BG051PO002-2.4.07-0001-C0001
"Обучението на докторанти иноватори, визионери, таргет-анализатори и реализатори - инвестиция с европейски измерения" BG051PO001-3.3.06-0032-C0001
Включващо обучение BG051PO001-4.1.07-0001-C0001
Повишаване на конкурентоспособността на ММ Солушънс АД чрез въвеждане на интегрирана софтуерна система за управление на ресурсите в компанията BG161PO003-2.1.12-0570-C0001
Кариерно развитие на заети лица BG051PO001-2.2.02-0001-C0001
Укрепване на капацитета на началното обучение чрез консолидиране на мрежата на магистратите наставници и актуализиране на модела на задължителното първоначално обучениe BG051PO002-2.4.08-0001-C0001
Комплексна и устойчива програма за обучение на магистратите, в контекста на пълноправното членство в ЕС BG051PO002-2.4.08-0002-C0001
Подкрепа за заетост BG051PO001-1.1.11-0001-C0001
Нова възможност за моето бъдеще BG051PO001-4.3.03-0001-C0001
Транснационална мрежа за подкрепа на децата и семействата и деинституционализация на грижата за деца BG051PO001-7.0.02-0006-C0001
Разработване и въвеждане на система от ключови индикатори и процесно-базирано управление на УНСС BG051PO001-3.1.08-0031-C0001
“Заедно в подкрепа на различието и равния шанс за всички деца” BG051PO001-4.1.05-0189-C0001
ИНОВАТИВЕН ТРАНСФЕР НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ И БИЗНЕС УМЕНИЯ В ТУРИСТИЧЕСКИЯ СЕКТОР BG051PO001-7.0.07-0236-C0001
Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „бакалавър”, направление „Администрация и управление”, в съответствие с изискванията на пазара на труда. BG051PO001-3.1.07-0053-C0001
„Актуализиране на учебните планове и програми в ОКС „бакалавър“ за професионално направление „Икономика“ в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане икономика, основана на знанието“. BG051PO001-3.1.07-0059-C0001
Конкурентоспособно развитие на националния куриерски клъстер BG161PO003-2.4.01-0041-C0001
Актуализиране на учебните програми в Природо-математическия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" в съответствие с изискванията на пазара на труда BG051PO001-3.1.07-0036-C0001
Повишаване на капацитета на органите на изпълнителната власт и органите за пожарна безопасност и защита на населението за действие при възникване на бедствия, пожари и извънредни ситуации в Република България BG051PO002-2.2.10-0003-C0001
Засилване на административния капацитет на Комисията за регулиране на съобщенията BG051PO002-2.2.09-0059-C0001
"Докторантски филологически център" BG051PO001-3.3.06-0020-C0001
В ПАРТНЬОРСТВО С РАБОТОДАТЕЛЯ - КЛЮЧ КЪМ УСПЕХА ЗА ПО-ДОБРО ПРАКТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ПО-КОНКУРЕНТНА И СИЛНА ИКОНОМИКА BG051PO001-4.3.05-0042-C0001
„Шанс за децата – разкриване на тринадесет „Центрове за настаняване от семеен тип“ за деца и младежи и три „Защитени жилища“ в Столична община“ BG051PO001-5.2.12-0056-C0001
Укрепване на ефективността на съдебната система чрез обучение без граници BG051PO002-2.4.14-0001-C0001
ПОВИШАВАНЕ НА ТЕКУЩАТА КВАЛИФИКАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ГРАЖДАНСКОТО И ТЪРГОВСКОТО ПРАВО BG051PO002-2.4.14-0002-C0001


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз