Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.01-0041-C0001
Номер на проект: К-02-28
Наименование: Конкурентоспособно развитие на националния куриерски клъстер
Бенефициент: "НАЦИОНАЛЕН КУРИЕРСКИ КЛЪСТЕР" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 21.03.2013
Начална дата: 23.05.2013
Дата на приключване: 23.05.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Конкурентоспособно развитие на националния куриерски клъстер
Дейности: 4. Разработване на инвестиционна стратегия на НКК
12. Разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
10. Разходи за създаване на интернет страница и интранет мрежа за нуждите на клъстера, за изграждане на информационна база данни
13. Разходи за визуализация
5. Разработване на маркетингова стратегия на НКК
8. Разходи за популяризиране името (марката) на клъстера
6. Разработване на обща стратегия на НКК
7. Изработване на бранд на НКК
12. Разходи за одит
1. Разходи за възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя за персонала на административното тяло на клъстера, изплатени въз основа на трудов договор
2. Разходи за ресурсно обезпечаване на управленското и административно тяло на клъстера
11. Разходи за организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера и на клъстерни мрежови събития, привличане на нови членове и създаване на мрежи между членовете на клъстера
Командировки (пътни, дневни и квартирни) на персонала от управителното и административното тяло на клъстера
3. Разходи за участия в семинари, тренинги, конференции, информационни събития, обмен на опит, добри практики и други
9. Разходи за командировки
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 293 665 BGN
Общ бюджет: 359 772 BGN
БФП: 252 395 BGN
Общо изплатени средства: 252 395 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 252 395 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 60 000 BGN
2014 90 067 BGN
2015 102 328 BGN
252 395 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 214 536 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 51 000 BGN
2014 76 557 BGN
2015 86 979 BGN
214 536 BGN
В т.ч. Национално финансиране 37 859 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 9 000 BGN
2014 13 510 BGN
2015 15 349 BGN
37 859 BGN
Финансиране от бенефициента 116 596 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой клъстери – създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 2 Проекти, реализирани в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 3 Създадени нови работни места в подкрепените клъстери
Индикатор 4 Реализирани инвестиционни проекти (брой);
Индикатор 5 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията (брой)
Индикатор 6 Създадено административно тяло на клъстера
Индикатор 7 Проведени обучения за повишаване капацитета на административното тяло на клъстера
Индикатор 8 Брой посещения на сродни организации за обмяна на опит
Индикатор 9 Брой участия в международни събития на управителното тяло
Индикатор 10 Брой споразумения за сътрудничество и обмяна на опит с организации от други страни
Индикатор 11 Брой проведени мероприятия за привличане на нови членове
Индикатор 12 Брой привлечени нови членове
Индикатор 13 Разработена маркетингова стратегия на клъстера
Индикатор 14 Разработена инвестиционна стратегия на клъстера
Индикатор 15 Разработена обща стратегия на клъстера
Индикатор 16 Разработена атрактивна интернет страница на клъстера
Индикатор 17 Разработена и внедрена интранет мрежа
Индикатор 18 Разработен общ бранд на клъстера
Индикатор 19 Проведени мероприятия и дейности за популяризиране на общия бранд
Индикатор 20 Създадени инвестиции в подкрепените клъстери


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз